ZAPISNIK ŠESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-04/22-01/01
URBROJ: 2176-18-01-22-2

Topusko, 24. ožujak 2022. godine

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 24.03.2022. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI

Prisutno 12 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Prisutni: Dijana Ščrbak,  Ana-Marija Cestarić, Ozren Šukalić, Zlatko Iskrić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Dalibor Trkulja, Danijel Trdina, Milka Bućan i Matea Kovačević.

Odsutni: Bahrudin Bašić.

Ostali prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 2. Zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Jelena Roknić
 3. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban
 4. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj, Dragana Jakšić Topalović, Milena Sužnjević i kao zapisničarka Mihaela Zgurić
 5. Direktor trgovačkog društva Komunalno Topusko d.o.o., Kristian Kuzmić
 6. Udruga za informatiku „Topnet“ Topusko

Po utvrđivanju kvoruma predsjednica Općinskog vijeća, Dijana Ščrbak poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu:
DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvješće o radu davatelja javne usluge odvoza otpada za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine
 3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Topusko
 4. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine
 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Topusko s 31.12.2021. godine
 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 8. Prijedlog Odluke o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
 10. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Topusko
 11. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
 12. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju i privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko
 13. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika

 

Predsjednica Općinskog vijeća otvara aktualni sat.
Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne.
Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije kao što su: Vijeće za prevenciju komunalnog kriminaliteta; imovinsko pravni poslovi koji se odnose na autobusni kolodvor, centar Topuskog – idejno rješenje; posjet župana Sisačko - moslavačke županije – pitanja vezana oko aktualnih problema i potreba kao što su toplovodna mreža, rekonstrukcija hotela Toplica; Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije – zajedničko financiranje, rekonstrukcija ceste od željezničke stanice do jezera (potrebno je prebaciti nadležnost Hrvatskim cestama); Središnji državni ured za demografiju i mlade; asfaltiranje nerazvrstane ceste u Bjeljavini; prijave na natječaje – većinom vezane za oštećenja od potresa; Ministarstvo kulture – zgrada žandarmerije; sportski centar; Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – modernizacija cesta; modernizacija javne rasvjete u suradnji s Bosnom i Hercegovinom; Ministarstvo unutarnjih poslova – troškovi nastali pri otklanjanju posljedica potresa; LAG; Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine – krediti za projektnu dokumentaciju vezanu za klizište u Hrvatskom Selu, sanaciju mosta Katinovac te cestu Gređani; Hrvatske vode – vodovod Vorkapić Selo – farma Petrinja Chicken Company; prometnice, nogostup, park Opatovina, školski park, park ispred zgrade Općine,… Novi projekt – posjetiteljski centar Petrova Gora – škola Perna, prometnica do Petrove Gore, šumske prometnice, poučne staze, vanjska učionica Srednje škole Topusko; nogometno igralište – trebalo bi ostvariti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom; stambeno zbrinjavanje – 26 stanova, obustavljen je postupak za jednu zgradu; gospodarstvo – Petrinja Chicken Company – promjena lokacije, prihodi od komunalnog doprinosa, zaposlenost; spajanje vodovoda i odvodnje – Vodovod Topusko prema Petrinji, Topusko bi bio ispostava; nastavak programa zapošljavanja javnog rada; postignut dogovor za katastarsku obnovu Hrvatskog sela; planirana realizacija i drugih manjih projekata.
Općinski vijećnik Ozren Šukalić postavlja 2 pitanja:

 1. Spajanje Vodoopskrbe i odvodnje Topusko d.o.o. s Vodovodom Petrinja – unos temeljnog kapitala?
 2. Izgradnja nove stambene zgrade – ponude, podjela stanova?

Općinski načelnik odgovara na pitanja.

 1. Stanje se uzima sa 31.12.2018. – naše je oko 18%, biti će ispostave, a Topusko bi trebalo biti ispostava.
 2. Poslali smo dopis državnom tajniku Hanžeku, nama je potrebno više stanova, imamo velike potrebe; kriterij za izgradnju zgrade je vezan za uklanjanje posljedica potresa; popunjavanje rješava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ako mi budemo odlučivali, moramo odrediti kriterije. Potpisali smo ugovor za izgradnju 119 stanova.

Predsjednica Općinskog vijeća, Dijana Ščrbak postavlja pitanje:

 1. U zgradu idu osobe koje su pogođene potresom?

Općinski načelnik:

 1. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je pisao svoje (privatne) kuće za oštećenje, ne znamo točne kriterije za stambeno zbrinjavanje, zadržali bi domaće ljude.

Općinski vijećnik Danijel Trdina postavlja pitanje:

 1. Postoji li mogućnost da se Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o. ne spoji s Vodovodom Petrinja?

Općinski načelnik odgovara:

 1. Morati će ići spajanje, neće moći ostati samostalno, postoji mogućnost spajanja s Glinom, mi nemamo zaduženja, ali ako ne uđemo u spajanje, neće biti financiranja te neće biti moguć vodni razvoj, postoji mogućnost da Ustavni sud poništi taj postupak.

Predsjednica Općinskog vijeća zatvara aktualni sat.

Predsjednica vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:
Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 5. redovite sjednice Općinskog vijeća održane dana 25.11.2021.g.
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik s 5. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 11 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 2. Izvješće o radu davatelja javne usluge odvoza otpada za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine
Izvješće o radu davatelja javne usluge odvoza otpada za period 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine daje direktor trgovačkog društva Komunalno Topusko d.o.o., Kristian Kuzmić koji je ukratko objasnio postupak odvoza otpada, rad reciklažnog dvorišta Topusko te najavio nove projekte u Komunalnom Topusko d.o.o.
O izvješću se ne glasuje i isto je primljeno na znanje.

Ad 3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Ukratko daje obrazloženje ove Odluke koja se donosi prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom. Nije bila niti jedna primjedba, Komunalno Topusko d.o.o. je pružatelj usluge. Nova Odluka se dijeli na dvije kategorije, a to su: kućanstvo (obiteljske kuće i stambene zgrade) i nije kućanstvo (razne djelatnosti i iznajmljivači), troškovi su navedeni u Odluci, prigovori se podnose komunalnom redaru, odnosno, Komunalnom Topusko d.o.o. Kratko se obratio i općinski načelnik, Ivica Kuzmić koji navodi kako se pokušava stimulirati razdvajanje otpada, te kako je moguće povećanje cijena. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 12 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 4. Prijedlog godišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine, po prijedlogu općinskog načelnika usvojen.

Ad 5. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Topusko s 31.12.2021. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 12 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Topusko s 31.12.2021. godine, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojeno.

 

Ad 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 12 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojeno.

Ad 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 12 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika usvojeno.

Ad 8. Prijedlog Odluke o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Ova Odluka se odnosi na katastarske općine Vorkapić, Staro Selo, Katinovac i Perna.  Tražilo se mišljene Sisačko – moslavačke županije, nisu se očitovali te se smatra da su suglasni s ovom Odlukom. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika usvojena.

Ad 9. Prijedlog Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko, Marko Sonički. Navodi kako na raspisani natječaj nije pristigla niti jedna prijava. Predlaže da se Branka Kuzmić imenuje vršiteljicom dužnosti ravnatelja. Kratko se nadovezao i općinski načelnik te je istaknuo kako je potrebno otklanjanje nedostataka vezanih za Narodnu knjižnicu i čitaonicu Topusko. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 12 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko, po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko, jednoglasno usvojena.

Ad 10. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban. Daje kratko obrazloženje ove točke. Kodeksom ponašanja su definirana pravila te tijela koja rješavaju povrede Kodeksa ponašanja. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 11 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 1 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika usvojen.

Ad 11. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Navodi kako su to javne građevine, prenosi se vlasništvo na Vodoopskrbu i odvodnju Topusko d.o.o. Temeljem ove Odluke sklapa se Ugovor. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 12 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 12. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju i privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Navodi kako je Općina Topusko ostvarila potporu od 220.000,00 kn od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade te dio tog iznosa ide za smanjenje naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika 12 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o privremenom umanjenju i privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 13. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
Godišnje izvješće o radu podnosi općinski načelnik, Ivica Kuzmić. Kratko izvješćuje o projektima koji su realizirani te navodi ciljeve za buduće razdoblje, a neki od njih su: održati stabilan proračun i osigurati visoku pripremljenost projekata.
O izvješću se ne glasuje i isto je samo primljeno na znanje.
Općinski vijećnik Dalibor Trkulja postavlja pitanje vezano za rad Turističke zajednice Općine Topusko.
Općinski načelnik odgovara kako je direktor Turističke zajednice Općine Topusko zasnovao radni odnos u Općini Topusko te je općinski načelnik zastupnik dok se ne izabere novi direktor, a rok je 6 mjeseci. Problem je prihod Turističke zajednice, ne plaća se boravišna pristojba koja je najveći prihod.

Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.

Dovršeno u 18,35 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                            PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                             Dijana Ščrbak