ZAPISNIK DEVETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 05.09.2018.
ZAPISNIK   

 

sa 9. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 05.09.2018. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 19,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić
Odsutni: Zlatko Kapac, opravdano.
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić i Jana Žugaj

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 14 vijećnika od ukupno 15, te otvara 9. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća                 
  2. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine
  3. Izvješće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2018. godine
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama na području Općine Topusko
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Topusko
  6. Zaključak o ovlaštenju općinskog načelnika da potpiše Sporazum o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu na području Općine Topusko
  7. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na projekt adaptacije društvenog doma u Hrvatskom Selu

 

AKTUALNI SAT

Na početku aktualnog sata predsjednik Vijeća dao je riječ općinskom načelniku koji je u kratkim crtama izvijestio Vijeće što je sve od strane općinskih upravnih tijela i od strane općinskog načelnika i njegovih zamjenika rađeno u Općini Topusko, a što se tiče projekata koji bi se dijelom financirali iz fondova Europske unije. Isto tako načelnik je izvijestio o tekućoj problematici koju je rješavao on osobno kao i djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela.
Dalibor Živković je postavio dva pitanja od kojih se prvo odnosi na problem grijanja, a drugo na pitanje uređenja naselja Topuskog i dočeka nadolazećih blagdana na otvorenom prostoru. U svezi s upitanim pojašnjenje je dao općinski načelnik te izvijestio da što se tiče grijanja ostaje opskrba kao i u protekloj sezoni grijanja, a što se tiče uređenja naselja Topusko za blagdane kao i pripreme dočeka blagdana na otvorenom, da se to pitanje rješava zajedno s turističkom zajednicom, Lječilištem Topusko i TOP-TERMAMA.
Slobodan Miščević postavlja pitanje postavljanja ležećih policajaca na dijelu ceste kod raskrižja ulica Vranovinska cesta i Banovina. Općinski načelnik odgovara da je to pitanje pokrenuto ali još nije došao odgovor od nadležne Županijske uprave za ceste.
Jelena Abramović postavlja pitanje subvencije za udžbenike učenicima, a općinski načelnik odgovara da se traži tehničko i pravno rješenje, te da će sredstva biti prebačena roditeljima.
Pošto drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je Vijeće od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 8. redovne sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine

Kratko izlaganje po predmetnom iznijela je Jana Žugaj i upoznala vijećnike s glavnim karakteristikama koje se odnose na izvršenje proračuna za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine. Izvješće i kratki komentar u cijelosti su zadovoljili vijećnike te nije bilo pitanja po predmetnom i izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad.3. Izvješće o radu općinskog načelnika siječanj – lipanj 2018. godine

Općinski načelnik je dao kratko izvješće, što su vijećnici primili znanju i nisu imali pitanja ni komentara po predmetnom.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama na području Općine Topusko

Kratak komentar odluke dala je Antonija Boban, te kroz isti upoznala vijećnike s glavnim novinama koje se tiču zaštite životinja, a posebno kućnih ljubimaca pasa i mačaka. Nakon izlaganja postavljeno je pitanje u vezi pasa lutalica, te je na isto odgovoreno da se taj problem rješava zajedno s općinom Gvozd i gradom Glina. Drugih pitanja nije bilo te je Odluka data na glasanje i istu su vijećnici jednoglasno usvojili.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Odluke o drugim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Topusko

U vezi predmetnog materijala izvješće je podnio Vladimir Ožanić, te je upoznao vijećnike s razlozima izmjena Prostornog plana i dao kratak osvrt na predmetne izmjene upoznajući vijećnike što se s tim izmjenama postiže glede uređenja prostora na području Općine Topusko. Po izvješću nisu postavljana posebna pitanja, te je predsjednik Vijeća dao predloženu Odluku na glasovanje i istu je Vijeće jednoglasno usvojilo.

Ad.6. Zaključak o ovlaštenju općinskog načelnika da potpiše Sporazum o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u društvenom vlasništvu na području Općine Topusko

O predmetnoj točki kratko izlaganje je dao Stanko Rajšić objasnivši da se radi o proceduralnim pitanjima vezano za uknjižbu prava vlasništva na građevinskom zemljištu na području Općine Topusko te da se na ovaj način doprinosi bržem i efikasnijem provođenju zemljišno knjižnog postupka. Nakon izlaganja predsjednik Vijeća predlaže da se ovlasti općinskog načelnika za potpisivanje predmetnog Sporazuma, što je Općinsko vijeće jednoglasno bez komentara prihvatilo.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju suglasnosti na projekt adaptacije društvenog doma u Hrvatskom Selu

Vladimir Ožanić upoznao je vijećnike sa sadržajem i smislom davanja suglasnosti na projekt adaptacije društvenog doma u Hrvatskom Selu naglasivši da je isto potrebno kako bi se Općina Topusko mogla javiti na natječaj radi dobivanja sredstava za adaptaciju domova opće namjene u ovom slučaju društvenog doma u Hrvatskom Selu.
Pitanja i prijedloga nije bilo te je predsjednik Vijeća dao predloženu odluku na usvajanje i istu je Vijeće jednoglasno usvojilo.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 21.00.
PREDSJEDNIK
Zlatko Iskrić                                                                                                           

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković