ZAPISNIK TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/03
URBROJ: 2176/18-02-21-2

Topusko, 14. rujna 2021. godine

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 14.09.2021. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI

Prisutno 10 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Prisutni: Ana-Marija Cestarić, Dijana Ščrbak, Ozren Šukalić, Zlatko Iskrić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Dalibor Trkulja, Danijel Trdina i Matea Kovačević.
Odsutni: Milka Bućan i Bahrudin Bašić.

Na sjednici prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 2. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban, te djelatnici Vladimir Ožanić, Jana Žugaj, Dragana Jakšić Topalović i kao zapisničarka Mihaela Zgurić.

Predsjednica Općinskog vijeća Općine Topusko poziva predsjednika Mandatne komisije da podnese izvješće.
Predsjednik Mandatne komisije, Janko Sukalić podnosi izvješće kojim se mandat općinske vijećnice Dragane Jakšić Topalović stavlja u mirovanje radi nespojive dužnosti, te se kao njena zamjena određuje Zlatko Iskrić, kandidat s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice.
Općinski vijećnik Zlatko Iskrić priseže, te predsjednica konstatira da je na sjednici prisutno 11 od 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Općinski vijećnik, Dalibor Trkulja želi postaviti pitanje, smatra da Izvješće Mandatne komisije nije ispravno, te mu se predlaže da podnese žalbu.
Predlagatelj povlači 7. točku dnevnog reda, Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za projekt Izgradnje kulturnog centra jer se za sada taj projekt neće realizirati.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Također, povlači se točka 10., podtočka 7, Povjerenstvo za rješavanje imovinsko – pravnih pitanja u vezi stambenih zgrada – zgrade zajedničkog stanovanja u Topuskom jer zgrade imaju upravitelja zgrada.
Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Po utvrđivanju kvoruma predsjednica poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, te se nakon konstatacije da je dnevni red jednoglasno prihvaćen isti utvrđuje kako slijedi:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće i 2. Redovite sjednice Općinskog vijeća
 2. Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
 3. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata
 4. Prijedlog Odluke o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
 5. Prijedlog Odluke o dozvoli Lječilištu Topusko služnosti za izgradnju toplovoda između CTS-a i Hotela Petrova Gora i Hotela Toplica u Topuskom
 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za projekt Izgradnje dječjeg vrtića u Topuskom
 7. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Topusko
 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko i Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
 9. Prijedlozi imenovanja radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko
 10. Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
 11. Odbor za proračun i financije
 12. Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade
 13. Socijalno vijeće
 14. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 15. Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko
 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko nakon provedbe lokalnih izbora 2021. godine
 17. Izjave općinskih vijećnika Bahrudina Bašića i Danijela Trdine o odricanju prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Topusko
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Topusko

 

Predsjednica Općinskog vijeća otvara aktualni sat.

Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne.
Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije, kao što su: održane su sve ljetne manifestacije unatoč trenutnoj epidemiološkoj situaciji; potpisan je Sporazum sa Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade za Dječji vrtić Topusko; završeni su radovi na sanaciji Dječjeg vrtića Topusko; neke od tema sastanka sa predstavnicima Hrvatskih voda: izgradnja i završetak nasipa u Velikoj Vranovini, retencija Kalanjevac, Spiegelbad, pročišćivač otpadnih voda; završna faza imovinsko – pravnih poslova vezanih za Draškovićev podrum; u postupku je darovanje zemljišta za poslovnu zonu u Čemernici, potrebno je ulagati u infrastrukturu; završeno je uređenje okoliša i svlačionice u sportskom centru; pokrenuta je zamjena zemljišta sa Top – termama d.o.o.; Agencija za pravni promet je kupila 10 stanova od kojih su dva stana bila u vlasništvu Komunalnog Topusko d.o.o., te s time mogu izaći iz stečajne nagodbe, idu prema zoni likvidnosti; u tijeku je postupak javne nabave za izgradnju stambenih zgrada, radovi bi trebali biti dovršeni do 2023. godine; donijeli smo Odluku o pomoći za kupnju radnog materijala za 174 učenika osnovne škole u iznosu od 500,00 kn po učeniku; Srednja škola Topusko ima dobar upis u prve razrede; Sporazumom s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije određeno je da ćemo dobiti povrat od 50% uloženog za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Općinski vijećnik Dalibor Trkulja postavlja dva pitanja.

 1. Postoji li mogućnost kompenzacije duga, vezano za oslobađanje plaćanja spomeničke rente Top – termama d.o.o.?
 2. Što bi se još moglo napraviti?

Općinski načelnik odgovara na pitanja, navodi kako je poslan upit Ministarstvu financija, te oni nisu dali mišljenje jer nemaju zakonskog uporišta. Smatra kako bi Top – terme d.o.o. trebale naći način za to jer je to njima u interesu.
Predsjednica Općinskog vijeća zatvara aktualni sat.

Predsjednica vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s konstituirajuće i 2. redovite sjednice Općinskog vijeća
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlozima Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istima, ukoliko ih imaju. Nakon rasprave, predloženi Zapisnik s konstituirajuće sjednice je usvojen s 11 glasova ZA, a Zapisnik s 2. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Ad 2. Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje djelatnica JUO Općine Topusko, Jana Žugaj koja je obrazložila stavke Proračuna .  Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić koji je naveo kako nije bilo natječaja za kapitalna ulaganja, te kako su realni prihodi i realni rashodi bitni za Proračun. U prvih 6 mjeseci nije bilo poreza, a to je veliki prihod. Razmišlja se o uzimanju beskamatnog kredita koji bi se utrošio u poboljšanje komunalne infrastrukture.
Predsjednica vijeća daje točku na raspravu.
Općinski vijećnik Dalibor Trkulja postavlja pitanje vezano za financiranje rada Turističke zajednice Općine Topusko. Navodi kako je za kulturne manifestacije izdvojeno 56.000,00 kn,a za rad Turističke zajednice Općine Topusko nije izdvojeno ništa. Poziva direktora Turističke zajednice Općine Topusko da na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća podnese Izvješće.
Općinski načelnik odgovara na vijećničko pitanje, navodi kako Turistička zajednica Općine Topusko ima svoje prihode i rashode, te kako je Općina Topusko ranije mjesečno financirala rad Turističke zajednice Općine Topusko s iznosom od 4.000,00 kn, ali je direktor stopirao ta sredstva jer posluju pozitivno od svojih prihoda.
Predsjednica daje točku na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Ad 3. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o stipendiranju studenata
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Navodi kako je iznos stipendije za studente s područja Općine Topusko do sada bio 500,00 kn, te da bi sada taj iznos trebao biti 700,00 kn po studentu. Trenutno stipendiju Općine Topusko koristi petnaestak studenata, puno studenata koristi državne, županijske ili biskupijske stipendije.
Općinski vijećnik, Dalibor Trkulja postavlja pitanje:

 1. Tko je zadužen za praćenje stipendija?

Općinski načelnik odgovara kako se sada stipendije dodijeljuju svim studentima koji se jave na natječaj jer se javlja malo studenata. Studenti imaju obvezu donošenja potvrde o studiranju, imaju pravo mirovanja stipendije na godinu dana, svi koji nisu ispunili uvjete moraju vratiti iznos koji im je bio isplaćen. Teško je zadržati studente u Topuskom nakon završenog studiranja.
Općinski vijećnik Janko Sukalić navodi kako misli da je pogrešno  da se inzistira da se studenti moraju zaposliti na području općine Topusko. Smatra da više koristi za općinu Topusko ima ako studenti odu negdje dalje i tako pomognu općini Topusko.
Vijećnik Dalibor Trkulja konstatira da niti ne treba dugoročno vezati studente ako ne postoji za njih radno mjesto.
Općinski načelnik navodi kako će se morati mijenjati Pravilnik.
Predsjednica vijeća prekida raspravu te daje točku na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Ad 4. Prijedlog Odluke o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Kratko je objasnio razloge zbog kojih se rade Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko. Naveo je kako ima dosta upita za otkup zemljišta, radi se o k.o. Vorkapići, Katinovac, Staro selo, Perna. Raspisuje se javni poziv.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo 10 prisutnih vijećnika, te da je 1 bio SUZDRŽAN.

Ad 5. Prijedlog Odluke o dozvoli Lječilištu Topusko služnosti za izgradnju toplovoda između CTS-a i Hotela Petrova Gora i Hotela Toplica u Topuskom
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Lječilište Topusko je podnijelo zahtjev za izgradnju toplovoda, a radi dobivanja građevinske dozvole, potrebno im je izdati pravo služnosti. Ugovorom o uređenju odnosa se daje služnost za izgradnju bez naknade.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Ad 6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za projekt Izgradnje dječjeg vrtića u Topuskom
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Napravljena je projektna dokumentacija za projekt izgradnje novog dječjeg vrtića. Predlaže se usvajanje ove točke kako bi se mogli prijaviti na natječaj.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Ad 7. Prijedlog Odluke o poništenju natječaja poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Navodi kako se nitko nije javio na natječaj, a prijašnji Ugovor je raskinut.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Ad 8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko i Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Kratko daje obrazloženje ove Odluke. Na natječaj su pristigle dvije ponude, za 1. i 3.tehnološku cjelinu. Za 2. tehnološku cjelinu nije bilo ponuditelja te treba donijeti Odluku o poništenju dijela natječaja.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo 10 prisutnih vijećnika, te da je 1 bio SUZDRŽAN.

Ad 9. Prijedlozi imenovanja radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko

 1. Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
 2. Odbor za proračun i financije
 3. Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade
 4. Socijalno vijeće
 5. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 6. Imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko

Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, Marko Sonički:

 1. Za predsjednicu Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost predlaže se Matea Kovačević, a za članove Zlatko Iskrić i Ana-Marija Cestarić. Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
 2. Za predsjednika Odbora za proračun i financije predlaže se Josip Šarić, a za članove Dalibor Trkulja i Marko Sonički. Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
 3. Za predsjednicu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade predlaže se Dijana Ščrbak, a za članove Marko Butina, Draženka Birkić, Kristijan Kuzmić i Slobodan Miščević. Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
 4. Za predsjednicu Socijalnog vijeća predlaže se Andreja Markulin, a za članove Milka Bućan i Mirjana Ceković. Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
 5. Za predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda preglaže se Goran Iskrić, a za članove Jelena Roknić, Dragomir Trdina, Janko Sukalić i Vladimir Ožanić. Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
 6. Za predsjednicu Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko predlaže se Senka Žugaj Išek, a za članove Nikolina Trdina i Ana-Marija Cestarić.  Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Ad 10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko nakon provedbe lokalnih izbora 2021. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban.
Ovu Odluku donosi predstavničko tijelo. Kratko daje pojašnjenje ove točke.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Ad 11. Izjave općinskih vijećnika Bahrudina Bašića i Danijela Trdine o odricanju prava na redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban.
Nezavisni vijećnici se mogu odreći prava financiranja. Općinski vijećnici Bahrudin Bašić i Danijel Trdina su potpisali Izjavu o odricanju za cjelokupno mandatno razdoblje.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga. Izjave vijećnika su primljene na znanje.

Ad 12. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić.
Navodi kako  zakonski moramo imati ravnatelja ili v.d. ravnatelja dječjeg vrtića. Predlaže da se prihvati zahtjev Upravnog vijeća za izbor ravnatelja.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je PROTIV glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
Predlaže da se imenuje v.d. ravnatelja, te se konstatira da se za v.d. ravnateljicu imenuje Vesna Bijelić,te je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.

Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.

Dovršeno u 18,20 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                                 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                                  Dijana Ščrbak