ZAPISNIK SEDME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-04/22-01/02
URBROJ: 2176-18-01-22-2

Topusko, 06. lipnja 2022. godine

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 06.06.2022. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI

Prisutno 10 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Prisutni: Dijana Ščrbak,  Ana-Marija Cestarić, Ozren Šukalić, Zlatko Iskrić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Danijel Trdina i Matea Kovačević.

Odsutni: Bahrudin Bašić, Dalibor Trkulja i Milka Bućan.

 

Ostali prisutni:

 • 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 • 2. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj, Milena Sužnjević i kao zapisničarka Mihaela Zgurić
 • 3. Udruga za informatiku Topnet Topusko

Po utvrđivanju kvoruma predsjednica Općinskog vijeća, Dijana Ščrbak poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu:

 

DNEVNI RED

 • 1. Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća
 • 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2022. Godinu

Dopuna 2. točke dnevnog reda:

   • - 2.1.Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu
  • - 2.2.Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu
 • 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić Topusko za pedagošku 2022./2023. godinu
 • 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Topusko
 • 5. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje kanalizacijskog sustava šireg središta naselja Topusko
 • 6. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina
 • 7. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko

 

Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Predsjednica Općinskog vijeća otvara aktualni sat.

Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne.
Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije kao što su: 

 • Prema Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije prijavljena su 2 projekta – uređenje sportskog centra i uređenje nerazvrstanih cesta (3 dionice – Čemernica, Ponikvari i Gređani), te smo za ceste dobili odluku o odabiru projekta i potpisan je ugovor u iznosu od 450.000,00 kn
 • U suradnji s Općinom Široki Brijeg, kroz program prekogranične suradnje, prijavili smo projekt modernizacije javne rasvjete, te su odobrena sredstva u iznosu od 96.000,00 kn
 • Za uređenje grijanja u sportskom centru su nam odobrena sredstva u iznosu od 200.000,00 kn od LAG-a
 • Dječji vrtić Topusko se prijavio na projekt uređenja Dječjeg vrtića u suradnji s OTP bankom te Zakladom Hrvatska za djecu 
 • Očekujemo darovnicu za Draškovićev podrum od nadležnog Ministarstva
 • U tijeku je sređivanje imovinsko pravnih poslova s Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vezanih za poslovnu zonu te posjetiteljski centar Petrova Gora
 • Lječilište Topusko je dobilo sredstva za uređenje Ville Zelengaj te kino sale
 • Projekt izgradnje prometnice Novo naselje ide u realizaciju
 • Planirali smo se javiti na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, ali bi prema uvjetima natječaj, zbog malog broja djece, dobili premali iznos sufinanciranja potrebnog za  izgradnju novog vrtića
 • Zbog odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, projekt Chicken Petrinja još uvijek se ne može realizirati 
 • Naknadnim zahtjevom smo dobili oko 418.000,00 kn od HT-a za pravo služnosti puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu – godišnji naknada iznosi od oko 190.000,00 kn 
 • Vodooopskrba i odvodnja Topusko je dobila građevinske dozvole za kanalizaciju u Topuskom i Velikoj Vranovini; sukladno natječajima za dodjelu sredstava europskih fondova uvjet je izgradnja pročišćivača do 2026. godine; upućeni su zahtjevi za osnivanje prava služnosti Općini Topusko, Republici Hrvatskoj – nadležnom ministarstvu, ŽUC-u 
 • Održali smo turističko vijeće te smo izabrali novog direktora; Turistička zajednica Općine Topusko je vrlo važna za turizam u Topuskom, ali postoji problem financiranja
 • Bio je otvoren natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića Topusko, pristigla je jedna prijava koja ne zadovoljava uvjete
 • Imali smo događanja za Dan državnosti na jezeru te smo održali fašnik
 • Uskoro počinje izgradnja stambene zgrade
 • U najavi je nekoliko događanja povodom Dana Općine

Općinska vijećnica Andreja Markulin postavlja pitanje:

 1. Što je sa rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa u zgradi Novo naselje 8?

Općinski načelnik odgovara na pitanje.

 1. U postupku je nađeno dosta podataka, pokrenut je ZK ispravni postupak pri nadležnom sudu, prinudni upravitelj zgrade intenzivirao je postupak rješavanja navedenog pitanja.

Predsjednica Općinskog vijeća zatvara aktualni sat.

Predsjednica vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:
Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 6. redovite sjednice Općinskog vijeća održane dana 24.03.2022.g.
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik s 6. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN.

Ad 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2022. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Jana Žugaj. Obrazložila je stavke koje se mijenjaju, radi se o preraspodjeli sredstava. Neke stavke su povećane, dok su druge smanjene.
Općinski vijećnik Ozren Šukalić moli općinskog načelnika da objasni veće promjene.
Općinski načelnik kratko obrazlaže da se najveće povećanje troškova odnosi na trošak struje, tj. javne rasvjete, te na opremanje Dječjeg vrtića Topusko, kupnju vozila (kombija) od DVD-a Topusko i usluge Škarde – sanitarne zaštite. Smanjeni su prihodi vezani za izgradnju nogostupa jer je taj projekt na čekanju zbog izgradnje kanalizacije.
Predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2022. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno
Ad 2.1. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu je jednoglasno usvojena s 10 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN.
Ad 2.2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2022. godinu je jednoglasno usvojena s 10 glasova ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN.

Ad 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić Topusko za pedagošku 2022./2023. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. navodi kako Upravno vijeće Dječjeg vrtića Topusko odlućuje o upisima u Dječji vrtić Topusko uz suglasnost osnivača. Nakon nje, kratko obrazloženje je dao i općinski načelnik Ivica Kuzmić koji navodi kako kod nas nema problema s upisima te se uvijek izlazi u susret.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o davanju suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić Topusko za pedagošku 2022./2023. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica  JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Ukratko je obrazložila ovu točku. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 5. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje kanalizacijskog sustava šireg središta naselja Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Navodi kako je pravo služnosti potrebno radi dobivanja dozvola za izgradnju kanalizacijskog sustava. Daje se služnost bez naknade, te općinski načelnik potpisuje ugovor. Nakon njega, kratko obrazloženje je dao i općinski načelnik Ivica Kuzmić koji navodi kako Općina Topusko daje služnost bez naknade, ali državne službe daju uz naknadu te će se to odraziti na račune građana. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o pravu služnosti radi izgradnje kanalizacijskog sustava šireg središta naselja Topusko, jednoglasno usvojena.

Ad 6. Prijedlog Odluke o pravu služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Navodi kako je pravo služnosti potrebno radi dobivanja dozvola za izgradnju odvodnje otpadnih voda. Daje se služnost bez naknade, te općinski načelnik potpisuje ugovor. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA, 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o pravu služnosti radi izgradnje odvodnje otpadnih voda naselja Velika Vranovina, jednoglasno usvojena.

Ad 7. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada, što u ime Povjerenstva čini predsjednica, Dijana Ščrbak i u kratkim crtama izvješćuje Općinsko vijeće o prijedlozima, predlagačima i predloženim kandidatima. Navodi kako je zaprimljeno 5 prijedloga. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje.
Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja za životno djelo“ dodjeljuje se Ivanu Tonjcu. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja za životno djelo“, po prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja za životno djelo“ dodjeljuje se Nikoli Abramoviću. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja za životno djelo“, po prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Topusko“ dodjeljuje se Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Topusko. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Topusko“, po prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Topusko“ dodjeljuje se Josi Jelkoviću - posthumno. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Povelja Općine Topusko“, po prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Odluka o dodjeli javnog priznanja „Svečana zahvalnica Općine Topusko“ dodjeljuje se Nikolini Bogdanović. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja „Svečana zahvalnica Općine Topusko“, po prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko jednoglasno usvojena.

 

Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.

Dovršeno u 17,55 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                            PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                             Dijana Ščrbak