ZAPISNIK ČETRNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 28.05.2019.
ZAPISNIK   

 

sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 28.05.2019. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić,  Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić
Odsutan: Zlatko Kapac, Zorka Žugaj i Jelena Abramović

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 12 vijećnika od ukupno 15, te otvara 14. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 • Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 13. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 • Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada,
 • Imenovanje povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Topusko            
 • Donošenje Odluke o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko                     
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice i čitaonice Topusko

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik pozdravlja prisutne, te ukratko izvješćuje o događajima od prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika ukratko izvješćuje o sastanku koji je održan povodom migrantske krize.
Dalibor Živković postavlja pitanje mrtvozornika, odnosno problem je što mrtvozornik nije s ovog područja, te ga je ponekad potrebno dugo čekati, te mu se pojašnjava da pitanje mrtvozornika rješava županijska skupšitna, te bi se s prijedlogom trebalo obratiti županijskoj skupštini.
Dalibor Živković postavlja pitanje javne rasvjete u Engleskom parku, odnosno mišljenja je da bi načelnik trebao dogovoriti s ravnateljem Lječilišta da se osigura materijal i javna rasvjeta bi se odmah napravila, a općinski načelnik odgovara da se slaže da je Engleski park u jako lošem stanju, ali je u vlasništvu Lječilišta, te će predložiti ravnatelju rješavanje pitanja javne rasvjete u parku.
Drugih pitanja nije bilo, te je aktualni sat zaključen.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.
Ad.2. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada                                                                                                                  

Dijana Šešerin predsjednica Povjerenstva za javna priznanja i nagrade izvještava Vijeće da je Povjerenstvo održalo sjednicu 17.05.2019. godine, te su utvrđena 4 prijedloga za javna priznanja i nagrade Općine Topusko. Povjerenstvo predlaže da se donese odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada i to:

 • Mirko Ožanić – povelja za životno djelo
 • Johana (Ivanka) Fleischman Miščević – povelja Općine Topusko
 • Tihana Markulin – svečana zahvalnica Općine Topusko
 • Veleučilište Velika Gorica – svečana zahvalnica Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi vijećnici pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika  10 vijećnika glasovalo „za“, 1 „protiv“ i 1 „suzdržan“. Utvrđeno je da je Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade usvojena s 10 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 1 glas „suzdržan“.
U 18:37 sati vijećnik Dalibor Živković napušta sjednicu, te se konstatira da je sjednici prisutno 11 od ukupno 15 vijećnika.

Ad.3. Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Topusko                                                            

Marko Sonički, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje izvješćuje da Komisija predlaže Povjerenstvo u sastavu:

 • Vladimir Ožanić, predsjednik
 • Nikola Abramović, član
 • Tomislav Perčinlić, član
 • Josip Šarić, član
 • Ivica Rožanković, član

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 10 glasovalo „za“, 1 „protiv“, te je utvrđeno da je imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Topusko, po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje usvojeno.

Ad.4. Donošenje Odluke o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko  

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 10  glasovalo „za“, 1 „protiv“,  te je utvrđeno da je Odluka o izradi III Izmjena i dopuna Prostorno plana Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika usvojena.

Ad.5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižnice i čitaonice Topusko

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 11 prisutnih vijećnika 10  glasovalo „za“, 1 „suzdržan“,  te je utvrđeno da je Odluka o davanju suglasnosti na Statut Narodne knjižice i čitaonice Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika usvojena.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 18:45.
     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
rena Jurković