ZAPISNIK ČETVRTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/11
URBROJ: 2176/18-02-21-2

Topusko, 25. studeni 2021. godine

 

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 25.11.2021. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI

Prisutno 11 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.

Prisutni: Ana-Marija Cestarić, Dijana Ščrbak, Ozren Šukalić, Zlatko Iskrić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Bahrudin Bašić, Danijel Trdina i Matea Kovačević.

Odsutni: Milka Bućan i Dalibor Trkulja.

Ostali prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 2. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban, te djelatnici Vladimir Ožanić, Dragana Jakšić Topalović, Milena Sužnjević i kao zapisničarka Mihaela Zgurić
 3. Ravnateljica Srednje škole Topusko, Željka Gajdek te kao predstavnici medija, Udruga za informatiku Topnet Topusko

Po utvrđivanju kvoruma predsjednica poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, te se nakon konstatacije da je dnevni red jednoglasno prihvaćen isti utvrđuje kako slijedi:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 3. redovite sjednice Općinskog vijeća održane dana 14.09.2021.g.
 2. Izvješće Strategije očuvanja i valorizacije kulturno – povijesne baštine Općine Topusko 2021.-2027. godine
 3. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Topusko za 2020. godinu i za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Topusko
 6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
 8. Prijedlog Odluke o osnivanju vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić Topusko za predškolsku 2021./2022. godinu
 10. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Topusko
 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Topusko
 13. li>Prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova u Dječjem vrtiću Topusko

 

Predsjednica Općinskog vijeća otvara aktualni sat.
Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne.
Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije, kroz Strategiju dugoročnog razvoja općine Topusko u kojoj su navedeni mnogi projekti: ulaganje u uređenje te izgradnju novog Dječjeg vrtića Topusko; prenamjena starog Dječjeg vrtića Topusko u učenički dom; daljnje uređenje sportskog centra; toplifikacija cijelog naselja Topusko; park ispred zgrade Općine; prometnica Gređani; uređenje stambenog bloka Glinska – Školska; nogostup Novo naselje; pojačano održavanje nerazvrstanih cesta; gradnja prometnice prema Dječjem vrtiću Topusko; nogostup Školska, Kosice i Ponikvari; izgradnja mosta Katinovac – Perna; sanacija klizišta u Hrvatskom selu; posjetiteljski centar Petrova gora; prometnica Staro Selo Topusko, Bijeljavina; pročišćivači; kanalizacija Topusko i Velika Vranovina; rekonstrukcija glavnog cjevovoda; vodovod Vorkapići; rekonstrukcija cjevovoda vodospreme Perna – Blatuša; tržno – poslovni centar na lokaciji starog autobusnog kolodvora; prenamjena zgrade Žandarmerije u kulturni centar; uređenje parka Opatovina; uređenje školskog parka – „Rimska vidljivost“; uređenje Draškovićevih podruma; uređenje Kamene spomenice; poduzetnička zona Donja Čemernica; otvorena je šetna staza Nikolino brdo, krenulo je pošumljavanje; otvorena je teretana u sklopu sportskog centra; pokrenuti su razgovori s Petrinja chicken company koji planiraju napraviti 18 peradarnika i tako otvoriti nova radna mjesta; u planu je skori sastanak vezan za izgradnju stambene zgrade.
Predsjednica Općinskog vijeća zatvara aktualni sat.
Predsjednica vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 3. redovite sjednice Općinskog vijeća održane dana 14.09.2021.g.
Predsjednica poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik s 3. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 11 glasova ZA.

Ad 2. Izvješće Strategije očuvanja i valorizacije kulturno – povijesne baštine Općine Topusko 2021.-2027. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje ravnateljica Srednje škole Topusko, Željka Gajdek. Prikazala je ovu Strategiju uz prezentaciju.  Strategija očuvanja i valorizacije kulturno – povijesne baštine Općine Topusko 2021.-2027. godine je napisana na 74 stranice. Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić koji navodi kako je ovo važan dokument za praćenje pripremljenosti projekata. Svi vijećnici Općinskog vijeća Općine Topusko će dobiti primjerak ove Strategije.
Općinski vijećnik Bahrudin Bašić napustio je sjednicu u 17,45 sati, te je Općinsko vijeće nastavilo rad sa kvorumom od 10 vijećnika. 
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja niti primjedbi.
Konstatira se da je Vijeće ovo izvješće primilo kao informaciju.
Ad 3. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Topusko za 2020. godinu i za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Naveo je kako je Općina Topusko osnivač Turističke zajednice Općine Topusko, ali Turistička zajednica ima svoje Upravno vijeće koje donosi odluke. U ovom razdoblju Turistička zajednica ima manje prihode od turističkih pristojbi. Na to je utjecala pandemija korona virusa te je tako smanjen dolazak turista i broj manifestacija.
Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja niti primjedbi.
Konstatira se da je Vijeće ovo izvješće primilo kao informaciju.

Ad 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban.  Navodi kako je Općina Topusko osnivač Narodne knjižnice i čitaonice Topusko. Poslove ravnatelja trenutno obavlja v.d. ravnatelja te se sukladno zakonu mora raspisati natječaj za izbor ravnatelja. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 5. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Navodi kako je na natječaj pristigla jedna ponuda koja je udovoljavala uvjetima natječaja. Nakon potpisivanja Ugovora, ponuditelj, Dimnjačarska radnja „Kušan“, mora dostaviti bjanko zadužnicu kao jamstvo. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 6. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nismo dobili suglasnost Sisačko – moslavačke županije za dio čestica koje su javno – vodno dobro. Traži se ponovljeni postupak s izuzećem spornih čestica. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o poništenju Odluke o donošenju 1. Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 7. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Ova Prijedlog se nadovezuje na prethodnu točku dnevnog reda. Potrebno je ponovno pokrenuti postupak. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o pokretanju postupka izmjena Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 8. Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Navodi kako je mandatno vrijeme Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta isteklo, te da je potrebno izabrati nove članove na mandat od 4 godine. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić Topusko za predškolsku 2021./2022. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Navodi kako je potrebna suglasnost osnivača. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA , te je utvrđeno da je Odluka o davanju suglasnosti na plan upisa u Dječji vrtić Topusko za predškolsku 2021./2022. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 10. Prijedlog Odluke o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Osigurana su sredstva za privremeno umanjenje naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko do 28.02.2022. godine. Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade su osigurana sredstva od kojih će dio ići za ovo umanjenje, a dio za poboljšanje uvjeta u Dječjem vrtiću Topusko. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi Statut, a osnivač daje suglasnost. Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Navodi kako su neki dokumenti na snazi od 1998. godine te ih treba promijeniti. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Pravilnik donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića, a osnivač daje suglasnost. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 13. Prijedlog Odluke o koeficijentima složenosti poslova u Dječjem vrtiću Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Osnivač daje suglasnost na ovu Odluku. Nakon njenog izlaganja, kratka izlaganja daju općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić i općinski vijećnik, Ozren Šukalić. Općinski načelnik navodi kako se žele uskladiti koeficijenti djelatnika. Općinski vijećnik Ozren Šukalić u ime Kluba vijećnika HDZ-a navodi kako su neki djelatnici zapostavljeni te kako bi imali manju plaću od najavljene minimalne plaće koja stupa na snagu od siječnja 2022. godine. Predlaže izmjene koeficijenata složenosti poslova za kuharicu SSS sa 0,851 na 0,95, te za spremačicu OŠ sa 0,70 na 0,85. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo ZA, te je utvrđeno da je Odluka o koeficijentima složenosti poslova u Dječjem vrtiću Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, uz predložene izmjene Kluba vijećnika HDZ-a jednoglasno usvojena.

Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.

Dovršeno u 18,30 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                                 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                                  Dijana Ščrbak