ZAPISNIK DESETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 13.11.2018.
ZAPISNIK   

 

sa 10. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 13.11.2018. u prostorijama TOP-TERMI, sala Rubin s početkom u 17,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić, Zlatko Kapac

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić, Domagoj Mosler, ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor TOP-TERMI, Kristian Kuzmić, v.d. direktora Komunalnog Topusko d.o.o. i Tomislav Perčinlić, direktor Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić poziva predsjednika Mandatne komisije Janka Sukalića koji izvješćuje da je vijećnica Savka Katić stavila mandat na raspolaganje, te se utvrđuje da je njen zamjenik Josip Briješki. Nakon toga Josip Briješki polaže i potpisuje prisegu.                 
Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić utvrđuje da je prisutno 15 vijećnika od ukupno 15, te otvara 10. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranej i usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća  
 2. Informacija o radu gospodarskih subjekata na području Općine Topusko
 • Lječilište Topusko
 • TOP-TERME d.o.o., Topusko
 1. Izvješće o radu
 • Komunalno Topusko d.o.o.
 • Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Topusko – Mjesni odbor Malička – Projekt izgradnja vodovoda Malička
 2. Razmatranje i usvajanje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
 4. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
 5. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

 

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je Vijeće od ukupno prisutnih 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 9. redovne sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.
Ad.2. Informacija o radu gospodarskih subjekata na području Općine Topusko

 • - Lječilište Topusko
 • - TOP-TERME d.o.o. Topusko

Predsjednik Vijeća poziva ravnatelja Lječilišta Topusko i direktora TOP-TERMI d.o.o. Domagoja Mosler koji izvještava po ovoj točki dnevnog reda. Nakon izlaganja vijećnici su postavili par pitanja u svezi zapošljavanja, koncesije, distribucije toplinske energije, suradnje s lokalnim poduzećima, asfaltiranje parkirališta. Općinski načelnik i predsjednik Vijeća su se zahvalili na iscrpnom izvješću, te su mišljenja da je suradnja između lokalne uprave i gospodarskih subjekata dobra.
Konstatira se da je Vijeće ovu informaciju primilo na znanje.

Ad.3. Izvješće o radu

 • - Komunalnog Topusko d.o.o.
 • - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Predsjednika Vijeća poziva v.d. direktora Kristiana Kuzmića koji izvještava o radu Komunalnog Topusko d.o.o.
Nakon uvodnog izlaganja vijećnici su se uključili u kratku raspravu u svezi odvoza otpada, te stanje duga prema poreznoj upravi, kao i tijeku predstečajne nagodbe.
Predsjednik Vijeća poziva direktora Tomislava Perčinlića koji izvještava o radu Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. Nakon uvodnog izlaganja vijećnici su se uključili u kratku raspravu u svezi kandidiranja projekata.
Konstatira se da je Vijeće ove informacije primilo na znanje.

Predsjednik Vijeća otvara aktualni sat.

Dalibor Živković postavlja pitanje radova na javnoj rasvjeti od benzinske prema željezničkoj, a načelnik odgovara da radovi kreću, trenutno se radi okolčavanje.
Dalibor Živković također postavlja pitanje božićnica, a načelnik odgovara da će svi imati jednake božićnice.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Topusko – MO Malička – Projekt izgradnja vodovoda Malička

Vladimir Ožanić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Topusko – MO Malička – Projekt izgradnja vodovoda Malička, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko

Antonija Boban ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Dragutin Ćelap postavlja pitanje kad kreće program ZAŽELI, te hoće li voditelj projekta i referent biti zaposleni 6 mjeseci duže od  ostalih. Općinski načelnik odgovara da se ide na oglašavanje čim se donese odluka. Dalibor Živković postavlja pitanje bruto 2 plaće za voditelja i referenta te mu se odgovara da je bruto 2 za voditelja 9.500,00, a za referenta 7.900,00 kn.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Antonija Boban ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.7. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

Marko Sonički, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predlaže da se članica Mandatne komisije Savka Katić razrješava dužnosti, a Josip Briješki se imenuje za novog člana Mandatne komisije.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije, po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje jednoglasno usvojena.

Ad.8. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Marko Sonički, predsjednik Komisije za izbor i imenovanje predlaže da se članica Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Savka Katić razrješava dužnosti, a Josip Briješki se imenuje za novog člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost, po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje jednoglasno usvojena.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,35.
PREDSJEDNIK
Zlatko Iskrić 

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković