ZAPISNIK DEVETNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

ZAPISNIK S 19. REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 21.05.2020. GODINE

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 21.05.2020
ZAPISNIK   

sa 19. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 21.05.2020. u prostorijama TOP-TERMI, sala Petrova gora s početkom u 18,00 sati.
Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Vladimir Strmečki, Senad Nuhanović, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap
Odsutni: Zorka Žugaj, Milka Relić Bakić
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić,
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 18. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje izmjena Proračuna Općine Topusko za 2020. godine, (izvješćuje: Jana Žugaj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, i Vladimir Ožanić)
 3. Razmatranje i usvajanje izmjena Programa kapitalnih ulaganja Općine Topusko za 2020. godinu, (izvješćuje: općinski načelnik  i Vladimir Ožanić),
 4. Razmatranje i usvajanje izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini (izvješćuje: općinski načelnik  i Vladimir Ožanić),
 5. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa 2020.
 6. Razmatranje i usvajanje Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupanja posebnih okolnosti, (izvješćuje: Antonija Boban),
 7. Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom umanjenju naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko, (izvješćuje općinski načelnik  i Stanko Rajšić),
 8. Razmatranje i usvajanje Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za usluge Dječjeg vrtića Topusko, (izvješćuje općinski načelnik i Stanko Rajšić),
 9. Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Topusko, (izvješćuje općinski načelnik i Stanko Rajšić)
 10. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada u 2020. godini, ( izvješćuje  predsjednica Povjerenstva za provedbu postupka dodjele javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, Dijana Šešerin ),
 11. Izvješće o radu Stožera zaštite i spašavanja (izvješćuje: načelnik stožera, Ivica Kireta).

 

Nakon utvrđivanja kvoruma i konstatacije da je na sjednici prisutno 13 vijećnika Općinskog vijeća Predsjednik otvara sjednicu te poziva vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu.
Dnevni red je jednoglasno usvojen, te se prelazi na raspravljanje i usvajanje dokumenata po dnevnom redu.

Aktualni sat

Općinski načelnik dao je kratak pregled događanja na području Općine Topusko u vremenskom intervalu od održavanja 18. redovite sjednice Općinskog vijeća. U tom izlaganju obuhvatio je neka događanja koja su se događala i prije 18. sjednice Općinskog vijeća. Po izneseno nije bilo posebnih pitanja.

Ad.1.  Zapisnik s 18. Sjednice usvojen jednoglasno i bez primjedbi

Ad.2.  Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja po točci dnevnog reda te isti podnosi izvješće i obrazlaže razloge za izmjenu akta, odnosno Proračuna Općine Topusko za 2020. Godinu.
Po predloženoj točci nije bilo primjedbi te predsjednik Općinskog vijeća istu stavlja na glasanje i konstatira da je za odluku glasovalo 13 vijećnika, to jest da je predloženi akt usvojen jednoglasno.

Ad.3. Predsjednik Vijeća otvara raspravu po trećoj točci dnevnog reda i poziva vijećnike, budući se radi o dokumentu kratkog sadržaja za koji nije potrebno posebno obrazlaganje, da se izjasne po predmetnome i konstatira da se za prijedlog izjasnilo 13 vijećnika, to jest da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.4. Predsjednik Vijeća otvara raspravu po četvrtoj točci dnevnog reda i poziva vijećnike, budući se radi o dokumentu kratkog sadržaja za koji nije potrebno posebno obrazlaganje, da se izjasne po predmetnome i konstatira da se za prijedlog izjasnilo 13 vijećnika, to jest da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad. 5. Predsjednik Vijeća otvara raspravu po petoj točci dnevnog reda i poziva vijećnike, budući se radi o dokumentu kratkog sadržaja za koji nije potrebno posebno obrazlaganje, da se izjasne po predmetnome i konstatira da se za prijedlog izjasnilo 13 vijećnika, to jest da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad.6. Predsjednik otvara raspravu po predmetnoj odluci i poziva izvjestiteljicu da obrazloži prijedlog što ista čini kratko izlažući razloge donošenja predmetne odluke.
Predsjednik poziva vijećnike da iznesu svoje primjedbe. Po predloženoj točci nije bilo primjedbi ni rasprave te se prešlo na glasovanje i konstatira se da je za odluku glasovalo 13 vijećnika, to jest da je odluka donesena jednoglasno.

Ad. 7.  Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja da iznese obrazloženje po predmetnom aktu što isti u kratkim crtama i čini. Nakon toga predsjednik poziva vijećnike da iznesu primjedbe na preloženi akt. Primjedbi nije bilo. Pristupa se glasovanju i konstatira da je za predloženi akt glasovalo 13 vijećnika, to jest da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad. 8.  Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja da iznese obrazloženje po predmetnom aktu što isti u kratkim crtama i čini. Nakon toga predsjednik poziva vijećnike da iznesu primjedbe na preloženi akt. Primjedbi nije bilo. Pristupa se glasovanju i konstatira da je za predloženi akt glasovalo 13 vijećnika, to jest da je odluka usvojena jednoglasno.

Ad. 9. Predsjednik Vijeća poziva izvjestitelja da obrazloži razloge za donošenje predložene odluke nakon čega izvjestitelj obrazlaže predloženu odluku i upoznaje Općinsko vijeće s razlozima donošenja odluke u predloženom obliku. Nakon izlaganja izvjestitelja predsjednik vijeća poziva vijećnika da se uključe u raspravu i iznesu primjedbe ukoliko ih ima.
Po predloženoj odluci nije bilo primjedbi te se prelazi na glasovanje i konstatira da je za odluku glasovalo 13 vijećnika, to jest da je odluka donesena jednoglasno.

Ad. 10. Predsjednik Vijeća poziva povjerenstvo da iznese prijedloge za dodjelu javnih priznanja i nagrada što u ime povjerenstva čini predsjednica i u kratkim crtama izvješćuje Općinsko vijeće o prijedlozima, predlagačima i predloženim kandidatima.
Predsjednik poziva članove Općinskog vijeća da iznesu primjedbe ukoliko ih imaju. Budući da primjedbi nije bilo predsjednik daje na glasovanje prijedlog povjerenstva te konstatira da je isti jednoglasno usvojen s 13 glasova „za“.

Ad.11. Po predmetnom je izvješće podnio načelnik Stožera.

Vijećnik Dalibor Živković dao je primjedbu u vezi rada Stožera koja se odnosi na činjenicu da građani Općine Topusko nisu bili upoznati tko je u samoizolaciji. Isto tako istaknuo je da bi kod donošenja odluka Stožer trebao biti samostalniji i raspolagati s više informacija koje se tiču područja Općine Topusko.
Drugih primjedbi nije bilo.

 

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19,21.

ZAPISNIČARKA                                                                         
Dragana Jakšić Topalović