ZAPISNIK DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

ZAPISNIK S 2. REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 16.06.2021. GODINE S POČETKOM U 19,00 SATI

Prisutno 13 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Na sjednici prisutni:

  1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
  2. Zamjenica načelnika Jelena Roknić, iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine
  3. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban, te djelatnici Vladimir Ožanić, Ivana Abramović Krmpotić, Stanko Rajšić i kao zapisničarka Mihaela Zgurić
  4. Ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor TOP – TERMI Topusko d.o.o., Domagoj Mosler

Po utvrđivanju kvoruma predsjednik poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, te se nakon konstatacije da je dnevni red jednoglasno prihvaćen isti utvrđuje kako slijedi:

DNEVNI RED

  1. Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone na području Općine Topusko ˝Blatuša – Čemernica˝
  2. Donošenje Odluke o oslobođenju plaćanja spomeničke rente za TOP – TERME Topusko d.o.o. za razdoblje od 01.01.2014.-31.12.2020. godine
  3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o upravnoj nagodbi između Općine Topusko i Nedjeljka Vorkapić
  4. Izvješće o utrošku doniranih sredstava od grada Zagreba za rješavanje stambenog zbrinjavanja osoba stradalih u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine

 

Predsjednica vijeća otvara aktualni sat.

Aktualni sat
Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne.
Naveo je niz aktivnosti koje su već u realizaciji kao i one koje su u planu realizacije, kao što su: uređenje sportskog centra, izgradnja teretane na otvorenom, uređenje Dječjeg vrtića Topusko, asfaltiranje dijela ulice Livadski put i dijela puta u Donjoj Čemernici; u pripremi su 2 kapitalna projekta – natječaj za mjeru 7.4.1. na koju će se prijaviti Dječji vrtić Topusko te kulturni centar Topusko – žandarmerija; pripremljen je veliki projekt „Topusko – pametni termalni grad“; prijaviti ćemo se i na natječaj za sufinanciranje smještaja djece u Dječjem vrtiću Topusko; objavljen je natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta.

Predsjednica općinskog vijeća Općine Topusko završava aktualni sat pošto nije bilo rasprave, te otvara sjednicu vijeća dalje po točkama:

Ad. 1.  Donošenje Odluke o osnivanju poduzetničke zone na području Općine Topusko ˝Blatuša – Čemernica˝
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Osniva se poduzetnička zona kod ciglane „Blatuša“  gdje je bilo eksploatacijsko polje, a nalazi se uz glavnu prometnicu. Većinski vlasnik je Republika Hrvatska, tako da bi se temeljem ugovora o darovanju trebalo promijeniti vlasništvo na Općinu Topusko.
Nakon njega, kratko obrazloženje je dao općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić.
Naveo je kako je taj dio rubni pojas Općine Topusko, dobro je povezan s prometnom infrastrukturom, te je pozvao vijećnike da podrže prijedlog Odluke.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednica daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 2. Donošenje Odluke o oslobođanju plaćanja spomeničke rente za TOP – TERME Topusko d.o.o. za razdoblje od 01.01.2014.-31.12.2020. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić.
Naveo je kako TOP – TERME d.o.o. imaju veliki dug za spomeničku rentu. Traženo je rješenje za taj problem u suradnji sa Sisačko-moslavačkom županijom. Ministarstvo financija i Ministarstvo kulture će nas podržati u ovoj Odluci. To je prvi korak za realizaciju projekta „Topusko – pametni termalni grad“; za izradu projektne dokumentacije je potrebno oko 15.000.000,00 kuna, te planiramo pomoći u realizaciji ovog projekta.
Predsjednica općinskog vijeća otvara raspravu.
Vijećnik Dalibor Trkulja je postavio pitanje da li postoji mogućnost kompenzacije duga.
Na to pitanje mu je odgovorio općinski načelnik, Ivica Kuzmić. Naveo je kako već sada postoje mjere koje se odnose na zaposlenike te će se pokušati naći još neki model za kompenzaciju.
Predsjednica Općinskog vijeća daje točku na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo 11 prisutnih vijećnika, a da su SUZDRŽANA bila 2 vijećnika.

Ad. 3. Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o upravnoj nagodbi između Općine Topusko i Nedjeljka Vorkapić
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, gospodin Stanko Rajšić.
Naveo je kako se predmet proteže od 1985. godine do danas. Nasljednik je unuk, Nedjeljko Vorkapić.
Dao je kratko obrazloženje ove točke, naveo je faze rješavanja. Sada je došlo do nagodbe prema kojoj bi Općina Topusko vratila dio zemljišta Nedjeljku Vorkapiću, a dio bi se isplatio kako bi Općina Topusko postala vlasnik. Smatra da bi nagodba bila povoljna za Općinu Topusko jer je izgrađena cesta, vodovod i kanalizacija te zemljište ima pristup na javni put čime postaje građevinsko zemljište.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednica daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 4. Izvješće o utrošku doniranih sredstava od grada Zagreba za rješavanje stambenog zbrinjavanja osoba stradalih u potresu 28. i 29. prosinca 2020. godine

Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić.
Naveo je da je Grad Zagreb donirao 300.000,00 kuna za izgradnju jedne obiteljske kuće za obitelj koja je stradala u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine. Kako na području Općine Topusko nije bilo velikih oštećenja, uz suglasnost Grada Zagreba, odlučeno je da se kupe kuće na području Općine Topusko za dvije obitelji čije su kuće imale najveća oštećenja. To su obitelji Zdjelar i Simić.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki.

Po završetku sjednice općinskog vijeća Općine Topusko, kratko se okupljenima obratio ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor TOP – TERMI d.o.o., Domagoj Mosler.
Pozdravio je sve prisutne te je naveo kako je donesena dobra odluka na kojoj se zahvaljuje. Naveo je i da su dugo tražili rješenje ovog problema. Ukratko je najavio nekoliko projekata koje imaju u planu realizacije.
Zahvaljuje se svima.

Zahvala predsjednice Općinskog vijeća.

Dovršeno u 20,00 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                                 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                                  Dijana Ščrbak