ZAPISNIK DVADESET ČETVRTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

ZAPISNIK SA 24. REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 18.02.2021. GODINE S POČETKOM U 18,00 SATI

Prisutno 12 od ukupno 15 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Na sjednici prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 2. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban, te djelatnici Vladimir Ožanić, Stanko Rajšić i kao zapisničarka Mihaela Zgurić.
 3. Gosti: župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić i ravnatelj Lječilišta Topusko i Top-termi d.o.o., Domagoj Mosler

Po utvrđivanju kvoruma predsjednik predlaže izmjenu dnevnog reda te se pod točkom 1 predlaže prezentacija projekta „Topusko-pametni termalni grad“.  Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te se isti utvrđuje kako slijedi:

DNEVNI RED

 1. Prezentacija projekta “Topusko – pametni termalni grad”
 2. Usvajanje Zapisnika sa 23. Redovite sjednice Općinskog vijeća
 3. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko
 4. Donošenje Odluke o usvajanju I. Revizije procjene od velikih nesreća za područje Općine Topusko
 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
 6. Donošenje Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko
 7. Donošenje Odluke o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupanja posebnih okolnosti
 8. Odluka o raspodjeli sredstava za hitne intervencije radi otklanjanja štete izazvae potresom od 28. i 29. prosinca 2020. godine
 9. Informacija o radnoj verziji Strategije dugoročnog razvoja Općine Topusko

 

Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne, te otvara raspravu po točkama:
Ad. 1. Prezentacija projekta “Topusko – pametni termalni grad”
Izlaganje po predmetnoj točci daju izlagatelji, općinski načelnik Ivica Kuzmić, koji pozdravljaa sve prisutne, kaže kako je posebna čast što je na radnoj skupštini općinskog vijeća prisutan i župan Sisačko-moslavačke županije, Ivo Žinić.
Ova prezentacija je plod dobre suradnje Općine Topusko, Lječilišta Topusko i Top-termi d.o.o. pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije.
Ovaj projekt je od velike važnosti za Topusko, to je konkretan projekt za razvoj Sisačko-moslavačke županije, također, to je i najbolji gospodarski projekt.
Vlada Republike Hrvatske želi pomagati području Sisačko-moslavačke županije, pogotovo nakon potresa.
Zahvaljuje se ravnatelju Domagoju Mosleru i županu Ivi Žiniću na suradnji na projektu.
Nakon njega, ravnatelj Lječilišta Topusko i Top-termi d.o.o., Domagoj Mosler pozdravlja okupljene i kaže kako je ovaj projekt plod rada generacija. Ima dobru podršku župana i općinskog načelnika.
Radi potresa će doći do brže realizacije projekta. Očekuje se gospodarski, ekonomski, zdravstveni i turistički rast.
Termalna voda je naše bogatstvo i obaveza, na žalost, bacamo termalnu vodu, a ovim projektom se želi napraviti nova toplovodna mreža i spajanje infrastrukturnih objekata na sustav.
Po završetku prezentacije se svima zahvaljuje.
Župan Sisačko-moslavačke županije, Ivo Žinić, pozdravlja okupljene.
Navodi kako ovaj projekt nije nastao sada, nego još od Domovinskog rata i nastavak je zajedničke suradnje.
Kaže kako ne smijemo pristati samo na ono što dobivamo nego uvijek trebamo težiti nečemu više.
Ovaj projekt je budućnost razvoja ovog kraja i važan je za cjelovit razvoj Sisačko-moslavačke županije.
Dobru suradnju imamo sa Karlovačkom i Zagrebačkom županijom.
Na kraju se svima zahvaljuje.
Ad. 2. Usvajanje Zapisnika s  23. redovite sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika s 23. redovite sjednice Općinskog vijeća i iznesu svoje primjedbe po istom. Nakon rasprave konstatirano se da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 3. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban.
Na snagu su stupile Izmjene i dopune 2 Zakona. Statutarnom odlukom se mijenja to što će sada predstavničko tijelo imati 13 članova. Srpska nacionalna manjina će imati 3 člana, ako ne budu izabrana 3 predstavnika, biti će raspisani dopunski izbori za članove u roku 90 dana, mogu se birati samo članovi koji su bili na listi na redovnim izborima. Što se tiče izvršnog tijela, načelnik može imati samo jednog zamjenika i to iz redova nacionalne manjine. U slučaju spriječenosti, načelnik može predložiti privremenog zamjenika.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točci i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 4. Donošenje Odluke o usvajanju I. Revizije procjene od velikih nesreća za područje Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, djelatnik JUO Stanko Rajšić.  Odlukom se u Reviziju procjene uvrštavaju  predviđene mjere za sprječavanje pandemije COVID. Procjena je izrađena od strane povjerenstva uz pomoć stručnog suradnika Franje. Predlaže se usvajanje  točka dnevnog reda.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izmjena Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, djelatnik JUO Vladimir Ožanić koji je obrazložio da se ova Odluka ne odnosi na proširivanje čestica. Sve katastarske čestice su bile stavljene u zakup, a ovom Odlukom se pokreće postupak radi promjene postojećeg plana raspolaganja kako bi se omogućila prodaja određenih zemljišta. Osniva se povjerenstvo, Odluka se daje na javno izlaganje i javnu raspravu, a Općinsko vijeće usvaja Odluku.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točci i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 6. Donošenje Odluke o visini naknade za rad predsjednika Općinskog vijeća Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban koja kaže da je došlo do izmjena i dopuna Zakona. Propisana naknada je maksimalno 50% u odnosu na članove općinskog vijeća, znači 9.000,00 kn što je mjesečno 750,00 kn. do sada je bilo mjesečno 1.000,00 kn.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točci i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 7. Donošenje Odluke o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade uslijed nastupanja posebnih okolnosti
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban.
Obveznici koji bi bili oslobođeni plaćanja komunalne naknade u cjelosti za 1. kvartal 2021. godine su poslovni subjekti koji su imali obustavu rada. Obveznici koji su imali umanjen prihod za 50% također su oslobođeni plaćanja u cjelosti, a obveznici koji su imali umanjen prihod od 20-50%, oslobođeni su plaćanja 50% iznosa. Poslovni subjekti trebaju dostaviti zahtjev Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko do 20.04.2021. godine.
Vijećnik Senad Nuhanović je postavio pitanje: Zašto Općina Topusko nije oslobodila plaćanja komunalne naknade sva kućanstva radi potresa?
Odgovorio mu je općinski načelnik, Ivica Kuzmić koji je rekao kao u Topuskom nema velike štete te smatra da nema potrebe za tim. Što se tiče kuća koje imaju crvenu ili narančastu naljepnicu, dodatno će se razmatrati mogućnost oslobađanja plaćanja komunalne naknade.
Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 8. Odluka o raspodjeli sredstava za hitne intervencije radi otklanjanja štete izazvae potresom od 28. i 29. prosinca 2020. Godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, djelatnik JUO Vladimir Ožanić, koji je rekao da Općina Topusko raspolaže sa 500.000,00 kn. podnosi se zahtjev prema javnom pozivu. Sastavljeno je povjerenstvo od 3 člana. Maksimalan iznos po objektu je 3.500,00 kn. potrebno je dostaviti dokumentaciju u Općinu Topusko.
Nakon njega je kratko obrazloženje dao općinski načelnik, Ivica Kuzmić. 500.000,00 kn smo dobili od Vlade Republike Hrvatske, a 300.000,00 kn od Grada Zagreba za izgradnju jedne ili dvije kuće koje su jako oštećene.
Vijećnik Senad Nuhanović je postavio pitanje: do kad je rok za predaju zahtjeva i kako da stariji ljudi sami ispune zahtjev i prilože fotografije?
Odgovorio mu je djelatnik JUO Vladimir Ožanić  koji je rekao kako nema roka za predaju zahtjeva, a tko god treba pomoć, djelatnici JUO Općine Topusko će pomoći i po potrebi izaći na teren. Sada se daju sredstva samo za hitnu sanaciju.
Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 9. Informacija o radnoj verziji Strategije dugoročnog razvoja Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, koji je nabrojao projekte i planove, od kojih su neki već započeti. To su Dječji vrtić Topusko, učenički dom (stari dječji vrtić), sportski centar, kupalište na rijeci Glini, izgradnja nasipa u Velikoj Vranovini, kamenolom Hrvatsko selo, ribolovni turizam, most Velika Vranovina, šetne staze, toplifikacija, uređenje parka ispred Općine, asfaltiranje, stambeni blok Glinska-Školska, prometnica Novo naselje, pristupna cesta dječjem vrtiću, izgradnja nogostupa do Velike Vranovine i Kosice, kanalizacija naselja Topusko, rekonstrukcija glavnog cjevovoda, vodovod Vorkapić, tržno-poslovni centar, poslovna zona Blatuša, zgrada žandarmerije, uređenje parka Opatovina, uređenje školskog parka, uređenje Draškovićevog podruma, kamena spomenica, lječilišna restauracija, …
Nakon njega, kratko izlaganje po istom iznio je djelatnik JUO Vladimir Ožanić koji je istaknuo da je Strategija usklađena sa županijskim strategijskim programom.

 

Dovršeno u 19,27 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                                     Zlatko Iskrić