ZAPISNIK DVADESET DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

ZAPISNIK SA 22. REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 29.09.2020. GODINE S POČETKOM U 18,00 SATI

Prisutno 11 od ukupno 15 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Na sjednici prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 2. Zamjenik Općinskog načelnika Ivica Kireta
 3. Zamjenica Općinskog načelnika Jelena Roknić
 4. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban, te djelatnici Jana Žugaj, Vladimir Ožanić, Stanko Rajšić i kao zapisničarka Mihaela Zgurić.

Predsjednik Općinskog vijeća, Zlatko Iskrić, je odsutan.
Po utvrđivanju kvoruma zamjenica predsjednika, Dijana Šešerin,pozdravlja okupljene vijećnike i poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, te se nakon konstatacije da je dnevni red jednoglasno prihvaćen isti utvrđuje kako slijedi:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 21. redovite sjednice Općinskog vijeća
 2. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine
 3. Razmatranje i usvajanje revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko
 4. Razmatranje i usvajanje Plana zaštite od požara Općine Topusko
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
 6. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi

Zamjenica predsjednika otvara aktualni sat.
Zamjenik načelnika, Ivica Kireta, pozdravlja prisutne i upoznaje vijećnike sa trenutnom situacijom u Općini Topusko vezano za COVID-19 infekciju.
Načelnik Općine Topusko pozdravlja prisutne vijećnike i nadovezuje se na stanje o COVID-19 infekciji, govori kako nije bilo okupljanja i događanja koji su inače prisutni u radu Općine Topusko i suradnje s udrugama na području Općne Topusko.
Govori o sređivanju imovinsko-pravnih odnosa za stambene zgrade; Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je počeo davati darovnice za stanove.
Do kraja godine planira se napraviti operativna strategija razvoja Općine Topusko; Intervencijski plan.
Održan je sastanak s Lječilištem Topusko i Top terme Topusko d.o.o. vezano za Idejni koncept toplovoda koji sadrži cjelovito rješenje ( grijanje, staklenici, sportsko igralište,…). Tražiti će se suradnja u sufinanciranju od ministarstava i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, projekt je preko 100.000.000,00 kn.
Izvršen je kompletan pregled javne rasvjete, kupljena je rasvjeta za nogometno igralište (uređenje sportskog centra).
S Ministarstvom državne imovine je uspostavljena bolja suradnja; pripremaju se natječaji za Ministarstvo kulture.
Razgovor sa Šumama Karlovac vezano za poučne staze/šetnicu, htjeli su odustati od projekta, ali su se ipak predomislili.
Održana je skupština Vodovoda Topusko d.o.o, vodovod Malička je završen, a u Gređanima će uskoro biti gorov. 97% stanovništva Općine Topusko ima pristup vodovodu. Hrvatske vode rješavaju otkup zemljišta za nasip, radovi bi trebali početi u 10. mjesecu.
Održan je sastanak sa županom vezano za Dom zdravlja Petrinja; tema su bili i zajednički projekti.
Uz suradnju s Gradom Glina i podršku Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije nastavljamo rojekt „brze ceste“, to je „projekt generacije“.
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje bi trebao otkupiti stanove; potpisivanje Sporazuma o izgradnji stambene zgrade.
Hidrocentrala u Velikoj Vranovini je u stečaju, ali to ne smije utjecati na uređenje toka rijeke.
Termoterra d.o.o. – odobren kredit; poslano im je Rješenje za komunalni doprinos u iznosu 116.000,00 kn.
Zamjenica predsjednika otvara raspravu o aktualnom satu.ž
Vijećnik Dalibor Živković ima dva pitanja:

 1. Zašto ne znamo ljude koji su u samoizolaciji?
 2. Postoji li mogućnost postavljanja nadzornih kamera u Topuskom?

Načelnik odgovara na drugo pitanje, razgovarao je s Ministarstvom unutarnjih poslova i ponovno će od njih tražiti priopćenje; postoji veliki problem brze vožnje kroz centar mjesta.
Zamjenik načelnika odgovara na prvo pitanje, podatke o samoizolaciji ima PP Gvozd, njima epidemiolozi šalju podatke i oni obilaze ljude koji su u samoizolaciji.
Nema daljnje rasprave i završava se aktualni sat.
Zamjenica predsjednika vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:
Ad. 1 Zamjenica predsjednika poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika i iznesu svoje primjedbe po istom. Nakon rasprave predloženi Zapisnik usvojen je sa 9 glasova za i 2 protiv. Ubuduće će Zapisnik biti u proširenoj verziji.
Ad 2. Razmatranje i usvajanje izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj - lipanj 2020. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, rekao je da je izvršenje proračuna u dobrim granicama s obzirom na epidemiološku situaciju. Prihodi od poreza su 46%, od komunalne naknade 30% ( dugo se čekalo sa slanjem računa), prikupljeno je 18 zahtjeva za oslobađanje plaćanja komunalne naknade, otpisano je 40.237,00 kn (31.000,00 Top-terme d.o.o.), Termoterra mora dokazati da su imali pad prihoda. Udruge nisu imale događanja.
Nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj, imamo manjak prihoda u iznosu 10.792,34 kn, ali postoji višak prihoda iz prošle godine.
Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točci i zamjenica predsjednika daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
Ad 3. Razmatranje i usvajanje revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko
Zamjenica predsjednika poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće.
Stanko Rajšić: osnovano je Povjerenstvo za Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko, Marijan Kamenašević je voditelj Povjerenstva, Procjenu su radile stručne osobe, tj. Radna sigurnost j.d.o.o. u iznosu od 5.000,00 kn., ažurirani su zakonski i podzakonski akti i dobili smo odobrenje od Županijske vatrogasne zajednice i policijske uprave, procjena je obuhvatila nove sustave hidratantske mreže.
Vijećnik Janko Sukalić, član povjerenstva je pregledao Procjenu i predlaže da se usvoji.
Nakon njihovog izlaganja zamjenica predsjednika poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi ni prijedloga, zamjenica predsjednika daje predloženi akt na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
Ad 4. Razmatranje i usvajanje Plana zaštite od požara Općine Topusko
Zamjenica predsjednika poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće.
Stanko Rajšić: inspekcija dolazi svake godine, bili su u kontroli, nije bilo prigovora. Novi Plan zaštite od požara usklađen je s Procjenom ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Topusko.
Vijećnik Janko Sukalić se slaže sa svime rečenim.
Nakon njegovog izlaganja zamjenica predsjednika poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, zamjenica predsjednika daje predloženi akt na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
Ad 5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
Zamjenica predsjednika poziva izvjestitelja da obrazloži prijedlog.
Antonija Boban: dostavljen je tekst javnog natječaja, knjižnica je javna ustanova, Općina Topusko je osnivač, knjižnica nema Upravno vijeće, ravnatelj obavlja te poslove.
Načelnik Ivica Kuzmić: v.d. ravnatelja može obnašati dužnost godinu dana i treba raspisati natječaj radi ispunjenja zakonskih odredbi. Ravnatelja imenuje i razrješuje Općinsko vijeće. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama.
Zamjenica predsjednika nakon završenog izlaganja izvjestitelja poziva vijećnike da o predmetnome iznesu svoje primjedbe i prijedloge.
Po predmetnoj točci nije bilo primjedbi i prijedloga, te zamjenica predsjednika poziva vijećnike da se po istome izjasne nakon čega konstatira da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
Ad 6. Odluka o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
Zamjenica predsjednika poziva izvjestitelja da obrazloži prijedlog.
Vladimir Ožanić: zemljište na jezeru Ribnjak – prisupni put, zemljište je otkupljeno od Vojislava Radičanina i treba donijeti Odluku da se Općina Topusko upiše kao vlasnik. To je trenutno oranica, ali treba provesti dokumentaciju.
Načelnik: planira se legalizacija vodenice kao i priključak struje.
Zamjenica predsjednika nakon završenog izlaganja izvjestitelja poziva vijećnike da o predmetnome iznesu svoje primjedbe i prijedloge.
Po predmetnoj točci nije bilo primjedbi i prijedloga, te zamjenica predsjednika poziva vijećnike da se po istome izjasne nakon čega konstatira da je da je ZA glasalo svih 11 prisutnih vijećnika.
Zamjenica predsjednika se svima zahvaljuje.
Dovršeno u 19,10 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                                    POTPREDSJEDNICA VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                                     Dijana Šešerin