ZAPISNIK DVADESET PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

ZAPISNIK SA 25. REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 25.03.2021. GODINE S POČETKOM U 18,00 SATI

Prisutno 13 od ukupno 15 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Na sjednici prisutni:

 • Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 • Zamjenik načelnika Ivica Kireta
 • Zamjenica načelnika Jelena Roknić iz redova srpske nacionalne manjine
 • Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban, te djelatnici Vladimir Ožanić, Jana Žugaj, Ivana Abramović Krmpotić, Dragana Jakšić Topalović i kao zapisničarka Mihaela Zgurić.

Po utvrđivanju kvoruma predsjednik poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, te se nakon konstatacije da je dnevni red jednoglasno prihvaćen isti utvrđuje kako slijedi:

DNEVNI RED

 • Usvajanje Zapisnika s 24. redovite sjednice Općinskog vijeća
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine
 • Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
 • Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 • Usvajanje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Topusko
 • Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada
 • Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje općinski načelnik Općine Topusko da može u ime Općine Topusko poduzimati sve radnje kojima se omogućuje Općini Topusko učešće u natječajnim postupcima kojima se financiraju projekti Općine Topusko iz fondova EU
 • Izgradnja Dječjeg vrtića
 • Izgradnja kulturnog centra
 • Učešće u korištenju sredstava LAG-a
 • Odluka o oslobađanju obveznika plaćanja naknade za korištenje javnih površina uslijed nastupanja posebnih okolnosti
 • Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Topusko
 • Izvješće o stanju u prostoru Općine Topusko za razdoblje 2016. – 2019. godine
 • Informacija o Programu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Topusko
 • Informacija o dugoročnom planu razvoja Općine Topusko

 

Predsjednik vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:

Ad. 1. Usvajanje Zapisnika s 24. redovite sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika i iznesu svoje primjedbe po istom. Nije bilo rasprave, te je predloženi Zapisnik usvojen  ZA jednoglasno.

Predsjednik vijeća predlaže raspravu o drugoj točki dnevnog reda, da će se aktualni sat održati na kraju sjednice, na što općinski vijećnik, Dalibor Živković ima primjedbu i traži da se aktualni sat održi prije.

Aktualni sat
Općinski načelnik Općine Topusko pozdravlja sve prisutne.
Na zadnje dvije sjednice nije bilo aktualnog sata radi pandemije koronavirusa i potresa. Samim time su se morale prilagoditi aktivnosti, nije bilo okupljanja.
Potpisan je Sporazum s Državnom geodetskom upravom o geodetskoj izmjeri u katastarskoj općini Velika Vranovina, odnosi se na rješavanje katastarskih čestica i imovinsko - pravnih poslova.  Projekt je vrijedan preko 1.300.000,00 kuna koje Državna geodetska uprava financira u 100% iznosu.
Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije dobiti će se 300.000,00 kuna za uređenje sportskog centra, uz naših 50.000,00 kuna. Planirano je uređenje parkirališta, uvođenje grijanja te sanitarni čvor.
Asfaltiran je dio nerazvrstanih cesta u Katinovcu i Pernoj, preko programa održivog povratka.
Preko Županijske uprave za ceste Sisačko – moslavačke županije je u planu asfaltiranje dio cesta u Crnom Potoku i Batinovoj Kosi.
Prva faza izgradnje nogostupa u Glinskoj ulici je pri kraju.
Sredstva koja su dobivena od Vlade Republike Hrvatske za pomoć radi potresa su gotovo istrošena. Oko 260.000,00 kn je utrošeno kroz javni poziv za hitnu i nužnu sanaciju, 70.000,00 kuna je utrošeno za sanaciju šteta koje je izvršilo Dobrovoljno vatrogasno društvo Topusko, 25.000,00 kuna za sanaciju vodoopskrbne mreže Vodoopskrbi i odvodnji Topusko d.o.o., 100.000,00 kuna za održavanje puteva i ostatak Komunalnom Topusko d.o.o. za sanacije.
Grad Zagreb je donirao 300.000,00 kuna za izgradnju jedne kuće. Obitelji Zdjelar i Simić imaju crvene naljepnice te je u planu pomoć za te obitelji.
Vodovod Malička i vodovod Mužino brdo su završeni, a vodovod Gređani je pri završetku.
Kod kanalizacije Topusko – Velika Vranovina se dogodio zastoj zbog problema na terenu.
U najavi je nekoliko natječaja: LAG-ov natječaj – sportski centar; natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na koji se prijavio Dječji vrtić Topusko; natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za asfaltiranje nerazvrstanih cesta; natječaj za nacionalne manjine.
Projekti koji su u tijeku: Draškovićevi podrumi koji bi trebali biti gotovi do kraja svibnja; izgradnja poučnih staza na Nikolinom brdu; kroz javne radove je zaposleno 30 ljudi, a planira se zaposliti još troje ljudi kroz udruge. Najava je da će se uskoro otvoriti natječaj za projekt Zaželi za koji je pripremljena dokumentacija.
Predsjednik općinskog vijeća otvara raspravu te se općinski vijećnik, Dalbor Živković javlja za riječ.
Općinski vijećnik, Dalibor Živković pozdravlja sve prisutne te se osvrće na zbivanja u Općinskom društvu crvenog križa Topusko. Ima dva pitanja.

 • Sudjeluje li koji aktualni vijećnik općinskog vijeća Topusko u upravnom odboru Općinskog društva crvenog križa Topusko?
 • Koliko je bilo likovnih kolonija i koliko bi trebalo biti slika?

Načelnik Općine Topusko je dao kratko obrazloženje o stanju u Općinskom društvu crvenog križa Topusko, te o ravnatelju Željku Rukavini.
Članovi upravnog odbora su općinski načelnik Ivica Kuzmić te vijećnica Dijana Ščrbak.
Što se tiče drugog pitanja, općinski načelnik je rekao da treba tražiti financijska izvješća iz kojih će se utvrditi stanje.
Predsjednik vijeća završava aktualni sat pošto više nije bilo rasprave, te otvara sjednicu vijeća dalje po točkama:

Ad. 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2020. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić, navodi kako je Proračun dobro planiran te da je to dobra zasluga vijeća. Trenutni višak je oko 2.200.000,00 kuna te se ostavlja stabilan Proračun.
Nakon njegovog izlaganja, kratko izlaganje daje djelatnica JUO Općine Topusko, Jana Žugaj koja je obrazložila stavke Proračuna, navodi da je Proračun veći za 31% više nego 2019. godine, tj. Proračun je bio 15.658.810,97 kuna. Ukupni rashodi su bili 14.527.906,02 kune što čini višak od 1.130.904,95 kuna, te uz višak iz 2019. godine od 1.086.335,04 kune čini ukupni višak od 2.217.239,99 kuna.   
Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 3. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Navodi da su sve aktivnosti spomenute kroz aktualni sat te da je od 2020. godine očekivano puno, ali nije toliko ostvareno radi potresa i pandemije koronavirusa.
Očekivanja su da će se zdravstvena situacija uskoro popraviti;  socijalna slika se nije pogoršala, ostao je isti broj radnih mjesta.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 4. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Na održavanje nerazvrstanih cesta je utrošeno 86% od planiranih sredstava. Radilo se na održavanju javnih površina i grobalja, održavanju rasvjete, zimske službe i nerazvrstanih cesta.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 5. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Dio troškova za projekte je prebačen u 2021. godinu, kao što su troškovi vezani za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Gređani i izdradnju nogostupa.
Izgradnja prometnice Novo naselje je u zastoju radi rješavanja imovinsko – pravnih poslova.
Neki od projekata su: šumska prometnica – Bijeljavina, poučna staza, reciklažno dvorište, park Opatovina, park ispred zgrade Općine, …
Općinski vijećnik, Dragutin Ćelap je pitao je li se odustalo od gradnje stambene zgrade na tržnici?
Vladimir Ožanić mu je kratko odgovorio da ta zgrada nije vezana za ovaj Program te više nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 6. Usvajanje Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban.
Radi se o izmjenama i dopunama dva zakona prema kojima treba usuglasiti akte. Predlaže novi tekst Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Topusko.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

 

Ad. 7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja i nagrada
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, predsjednica povjerenstva za dodjelu javnih priznanja i nagrada Općine Topusko, Dijana Ščrbak.
Pristigla su dva prijedloga:

 • Udruga HVIDR-a Topusko, UDVDR Ogranak Topusko i UMDDR Topusko predlaže da se gospođi Milki Kireta dodjeli „Povelja Općine Topusko“
 • TOP-TERME Topusko d.o.o. predlaže Mariju Ščrbak za dodjelu Javnih priznanja i nagrada. Obzirom da predlagatelj nije naveo koju vrstu priznanja, članovi Povjerenstva predlažu da joj se dodjeli „Povelja za životno djelo“.

Predsjednik Općinskog vijeća daje točku na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 8. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje općinski načelnik Općine Topusko da može u ime Općine Topusko poduzimati sve radnje kojima se omogućuje Općini Topusko učešće u natječajnim postupcima kojima se financiraju projekti Općine Topusko iz fondova EU

 • Izgradnja Dječjeg vrtića
 • Izgradnja kulturnog centra
 • Učešće u korištenju sredstava LAG-a

Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić.
Da bi se moglo javiti na natječaje treba donijeti ovu Odluku.
Nakon njegovog izlaganja, kratko izlaganje daje djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. 
Ova Odluka je preduvjet prijave na natječaj.
Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 9. Odluka o oslobađanju obveznika plaćanja naknade za korištenje javnih površina uslijed nastupanja posebnih okolnosti
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, pročelnica JUO Općine Topusko, Antonija Boban.
Prijedlog Odluke je da se naknada oslobodi za tri mjeseca, za travanj, svibanj i lipanj radi pandemije koronavirusa.
Nakon uvodnog izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnoj točki i predsjednik daje istu na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Zakonska je obveza podnijeti izvješće do kraja ožujka. Miješani komunalni otpad se više ne vozi u Blatušu nego u Glinu na odlagalište Gmajna. Komunalno poduzeće je educiralo građane putem letaka. Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje otpada.
Predsjednik općinskog vijeća, Zlatko Iskrić pitao je gdje se odlaže građevinski otpad?
Vladimir Ožanić je odgovorio da se taj otpad privremeno odlaže u komunalnom poduzeću, te je nakon toga općinski vijećnik, Dalibor Živković pitao da li se može kupiti drobilica.
Odgovor mu je dao djelatnik JUO, Vladimir Ožanić, drobilicu financira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Nakon njega općinski načelnik, Ivica Kuzmić je objasnio da se Komunalno Topusko d.o.o. ne može prijavljivati na natječaje jer su nelikvidni.
Više nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 11. Izvješće o stanju u prostoru Općine Topusko za razdoblje 2016. – 2019. godine
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
Predmetno Izvješće je zakonska obveza koja se radi za četverogodišnje razdoblje. To je ocjena stanja prostorne razvijenosti. Ovo Izvješće je izradio Zavod za prostorno uređenje Sisačko – moslavačke županije.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i predsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 13 prisutnih vijećnika.

Ad. 12. Informacija o Programu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti na području Općine Topusko
Imajući u vidu trenutnu situaciju na području Banovine, posljedice nastale zbog potresa, Vijeće je informirano o mjerama koje će se provoditi na području Općine Topusko u tijeku 2021. godine, a sve radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti.
Točka nije predmet odlučivanja.

Ad. 13. Informacija o dugoročnom planu razvoja Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić.
Radi se o radnoj verziji dugoročnog plana razvoja Općine Topusko.
Nakon njegovog izlaganja, kratko izlaganje daje djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić.
To su radni materijali.

Zahvala predsjednika Općinskog vijeća svim vijećnicima, općinskom načelniku te djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko.
Općinski načelnik se također zahvalio na uspješnoj suradnji protekle četiri godine.

Dovršeno u 19,29 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                                     Zlatko Iskrić