ZAPISNIK DVADESET PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

ZAPISNIK S 21. REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 29.07.2020. GODINE

 

Sjednica Općinskog vijeća Općine Topusko održane 29.07.2020. u prostorijama TOP-TERMI, sala Rubin s početkom u 18,00 sati.
Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić
Odsutni: Zorka Žugaj, Vladimir Strmečki
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić,
Predsjednik Vijeća konstatira da je prisutno 13 vijećnika i da Vijeće ima kvorum te da može donositi odluke sukladno zakonu i važećim općim aktima, te poziva vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu. Budući da nije bilo primjedbi na dnevni red isti je jednoglasno usvojen.

D N E V N I     R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 19.  sjednice Općinskog vijeća,
  2. Razmatranje u usvajanje Trećih izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Topusko, (izvješće podnosi općinski načelnik i Vladimir Ožanić),
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje, (izvješće podnosi općinski načelnik i Vladimir Ožanić),
  4. Donošenje odluke o  imenovanju Povjerenstva za izradu revizije procjene ugroženosti zaštite od požara Općine Topusko, (izvješće podnosi općinski načelnik i Stanko Rajšić).

 

Predsjednik općinskog Vijeća otvara sjednicu te prije prelaska na dnevni red otvara aktualni sat u kome su svoja izlaganja iznijeli općinski načelnik te nekoliko vijećnika koji su uputili pitanja općinskom načelniku, a u vezi problematike na području Općine Topusko.
Ad. 1 . Po završetku aktualnog sata predsjednik vijeća poziva vijećnike da se izjasne po točci 1 te su vijećnici bez rasprave i dodatnih pitanja jednoglasno s 13 glasova „za“ usvojili Zapisnik s 19. redovite sjednice Općinskog vijeća
Ad. 2. Po drugoj točci dnevnog reda kratko izlaganje podnio je Vladimir Ožanić, a nastavno na njegovo izlaganje odnio je općinski načelnik Ivica Kuzmić.
Vijećnici nisu imali primjedbi niti amandmana na predložene izmjene i dopune prostornog plana Općine Topusko te je predsjednik pozvao iste da se izjasne nakon čega je konstatirao da je 13 vijećnika glasalo „za“ izmjene  i dopune prostornog plana, odnosno da su predložene izmjene i dopune jednoglasno usvojene.
Ad.3. Po točci 3 izlaganje je podnio Vladimir Ožanić i općinski načelnik Ivica Kuzmić. Nakon njihovog izlaganja nije bilo primjedbi i prijedloga na odluku o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje.
Predsjednik vijeća pozvao je vijećnike da se izjasne o istom i konstatira se da je odluka jednoglasno usvojena s 13 glasova „za“.
Ad.4. Kratko izlaganje podnio je Stanko Rajšić. Nakon njegovog izlaganja nije bilo rasprava ni prijedloga te je predsjednik pozvao vijećnike da se izjasne i konstatirao da je za odluku glasalo 13 vijećnika, odnosno da je ista jednoglasno donesena.

Dovršeno u 19,30
ZAPISNIČARKA                                                                           PREDSJEDIK VIJEĆA
Mihaela Zgurić                                                                                  Zlatko Iskrić