ZAPISNIK DVADESET TREĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

ZAPISNIK SA 23. REDOVITE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 16.12.2020. GODINE S POČETKOM U 18,00 SATI

Prisutno 12 od ukupno 15 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Na sjednici prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 2. Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Antonija Boban, te djelatnici Jana Žugaj, Vladimir Ožanić, Stanko Rajšić i kao zapisničarka Mihaela Zgurić.

Po utvrđivanju kvoruma predsjednik poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu, te se nakon konstatacije da je dnevni red jednoglasno prihvaćen isti utvrđuje kako slijedi:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa 22. redovite sjednice Općinskog vijeća
 2. Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2020. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2020. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2020. godini
 9. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2020. godini
 10. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Topusko u 2020. godini
 11. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2021., 2022. i 2023. godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 14. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu
 16. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu
 17. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2021. godinu
 18. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
 19. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2021. godinu
 20. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
 21. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2021. godinu
 22. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2021. godinu
 23. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2021. godinu
 24. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2020. godine
 25. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2020. godini
 26. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
 27. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2021. godini
 28. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
 29. Razmatranje i usvajanje Odluke o nagradi povodom rođenja djeteta
 30. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o kriterijima i mjerilima za dodjelu kadrovskih stanova na području općine Topusko
 31. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Topusko
 32. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Topusko
 33. Donošenje Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
 34. Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra
 35. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje općinskog načelnika Općine Topusko da potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa međuresorne suradnje za zgradnju višestambene zgrade u Općini Topusko i o darovanju nekretnina k.č. 1128/3 površine 380 m2 i 1128/28, površine 367 m2, upisane u z.k. ul. br. 805, k.o. Topusko

Predsjednik vijeća pozdravlja sve prisutne, te donosi odluku da se Aktualni sat neće održati radi poštivanja epidemioloških mjera.

Predsjednik vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:
Ad. 1. Usvajanje Zapisnika sa 22. redovite sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika i iznesu svoje primjedbe po istom. Nakon rasprave predloženi Zapisnik usvojen je ZA jednoglasno.

Ad. 2.   Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2020. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, koji je rekao da su Izmjene i dopune u skladu s predviđenim okvirima. Nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Naknadno su utvrđeni troškovi od 100.000,00 kuna za sufinanciranje energetske obnove Srednje škole Topusko.
Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2020. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.
Ad. 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2020. godini
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 9. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2020. godini
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 10. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Topusko u 2020. godini
Uvodno izlaganje po predmetnoj točci daje izlagatelj, općinski načelnik Ivica Kuzmić, a nakon njega, kratko izlaganje po istom iznijela je djelatnica JUO Jana Žugaj. Nakon uvodnih izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga po predmetnim točkama i predsjednik daje iste na glasovanje, te se konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.
Ad. 11. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće.
Načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić je rekao da je Proračun preko 24. milijuna kuna, što je odraz aktivnosti i priprema projekata. Bojazan za neizvršenje Proračuna je zbog epidemiološke situacije. Planirana je kupnja zemljišta, izgradnja prometnice Novo naselje, rekonstrukcija ceste Gređani, uređenje parka Opatovina, uređenje stambenog bloka Glinska-Školska, izgradnja tržnice, toplifikacija naselja Topusko, izgradnja pristupne ceste do vrtića, uređenje parka ispred zgrade Općine, izgradnja pješačke staze, uređenje šumskih cesta (Bijeljavina), izgradnja nogostupa po mjestu, kanalizacija, Dječji vrtić Topusko, kulturni centar Žandarmerija, nogometno igralište, uređenje podruma Drašković, jezero, Nikolino brdo, prijevozno sredstvo – službeni auto, sufinanciranje izgradnje kanalizacije, vodovod Gređani, sufinanciranje gubitaka – Hrvatske vode, sufinanciranje zgrade za stambeno zbrinjavanje, sufinanciranje održavanja županijskih cesta (Batinova kosa, Perna, Crni Potok), sufinanciranje geodetske izmjere,…  
Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi ni prijedloga, predsjednik daje predloženi akt na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 12.  Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2021., 2022. i 2023. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 14. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 16. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 17. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 18. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 19. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 20. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 21. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 22. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 23. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2021. godinu
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 24. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2020. godine
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 25. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2020. godini
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 26. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 27. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2021. godini
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 28. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2021. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci. Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 29. Razmatranje i usvajanje Odluke o nagradi povodom rođenja djeteta
Predsjednik poziva izvjestitelja da obrazloži prijedlog.
Načelnik je rekao kako se nagrada povodom rođenja djeteta povećava, s 3.000,00 kn na 5.000,00 kn. nada se da će se tako potpomoći demografska obnova, raditi će se na stimuliranju obitelji na posvojenje.
Predsjednik nakon završenog izlaganja izvjestitelja poziva vijećnike da o predmetnome iznesu svoje primjedbe i prijedloge.
Po predmetnoj točci nije bilo primjedbi i prijedloga, te predsjednik poziva vijećnike da se po istome izjasne nakon čega konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 30. Razmatranje i usvajanje Pravilnika o kriterijima i mjerilima za dodjelu kadrovskih stanova na području općine Topusko
Predsjednik poziva izvjestitelja da obrazloži prijedlog.
Načelnik Općine iznosi kratko obrazloženje, navodi mogućnost rješavanja kadrovskog stambenog zbrinjavanja, potrebno je utvrditi Pravilnik, plan je poslati pismeni zahtjev svim javnim ustanovama o potrebama stambenog zbrinjavanja.
Kratko obrazloženje je dao i djelatnik JUO Stanko Rajšić koji je rekao kako ustanove trebaju dostaviti potrebe kadrovskog stambenog zbrinjavanja, nakon toga Općinsko vijeće donosi listu. Radi se o Sporazumu sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Predsjednik nakon završenog izlaganja izvjestitelja poziva vijećnike da o predmetnome iznesu svoje primjedbe i prijedloge.
Po predmetnoj točci nije bilo primjedbi i prijedloga, te predsjednik poziva vijećnike da se po istome izjasne nakon čega konstatira da je da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 31. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge dimnjačarskih poslova na području Općine Topusko
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci.
Djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić kaže kako za usluge komunalnih djelatnosti trebaju Ugovori o koncesiji, definirani cjenik usluga, kao i prethodna suglasnost Općinskog vijeća.
Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 32. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja na području Općine Topusko
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci.
Djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić kaže kako Općinsko vijeće treba dati suglasnost Komunalnom Topusko d.o.o.
Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 33. Donošenje Odluke o imenovanju vršiteljice dužnosti Narodne knjižnice i čitaonice Topusko
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci.
Izvjestitelj je bio Općinski vijećnik Marko Sonički koji je rekao kako je natječaj trajao do 21.10.2020. godine te da se nitko nije prijavio na natječaj. Komisija predlaže da v.d. ravnateljica Branka Kuzmić nastavi obnašati dužnost do izbora novog ravnatelja.
Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 34. Donošenje Odluke o proglašenju javnog dobra
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci.
Djelatnik JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić kaže kako treba proglasiti infrastrukturu javnim dobrom radi upisa u zemljišne knjige (parcelacija).
Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Ad. 35. Donošenje Odluke kojom se ovlašćuje općinskog načelnika Općine Topusko da potpiše Sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa međuresorne suradnje za zgradnju višestambene zgrade u Općini Topusko i o darovanju nekretnina k.č. 1128/3 površine 380 m2 i 1128/28, površine 367 m2, upisane u z.k. ul. br. 805, k.o. Topusko
Predsjednik poziva izvjestitelja da podnese kratko izvješće o predmetnoj točci.
Djelatnik JUO Općine Topusko, Stanko Rajšić je rekao kako je u toku realizacija izgradnje stambene zgrade te da Općinsko vijeće donosi odluku.
Nakon njegovog izlaganja predsjednik poziva prisutne da iznesu svoje primjedbe i prijedloge. Budući da nije bilo primjedbi niti prijedloga, predsjednik daje predložene akte na usvajanje, te konstatira da je ZA glasalo svih 12 prisutnih vijećnika.

Predsjednik vijeća se zahvaljuje svima prisutnima.

Dovršeno u 18,45 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                                     Zlatko Iskrić