ZAPISNIK DVANAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 31.01.2019.
ZAPISNIK   

 

sa 12. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 31.01.2019. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 17,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić
Odsutan: Zlatko Kapac

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 14 vijećnika od ukupno 15, te otvara 12. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća                 
  2. Razmatranje i usvajanje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Topusko
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Topusko
  4. Razno

 

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik pozdravlja prisutne, te ukratko izvješćuje o događajima od prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Dalibor Živković postavlja pitanje oko župnog zemljišta kod bazena, te može li se iskoristiti za gradnju vrtića, a općinski načelnik odgovara da je zemljište daleko od sadašnjeg vrtića, odnosno da se nalazi kod pročistača vode.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi stipendiranja vanrednih studenata, te zamoljava da se i vanredni studenti uvrste u izmjene i dopune Pravilnika.
Drugih pitanja nije bilo, te je aktualni sat zaključen.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

 

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko obrazlažu ovu točku. Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća poziva Stanka Rajšića koji ukratko obrazlažu ovu točku. Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o komunalnim djelatnostima i povjeravanju komunalnih djelatnosti na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.4. Razno

  1. Ciglana Blatuša

Općinski načelnik ukratko izvještava Vijeće o statusu bivše ciglane u Blatuši, odnosno o promjeni vlasnika, zapošljavanju, te dugovanjima koje je novo poduzeće naslijedilo kao pravni sljednik.

  1. Noć muzeja

Općinski načelnik ukratko izvještava o noći muzeja, te poziva sve da se odazovu ovoj manifestaciji.

  1. Pravni status stanova

Jelena Abramović postavlja pitanje rješavanje imovinsko pravnih odnosa stambenog fonda, te općinski načelnik odgovara da su poslani dopisi sudu, Županiji i Ministarstvu hrvatskih branitelja koje je odgovorilo da je predmet u razmatranju.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 18:00.
     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                 
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković