ZAPISNIK JEDANAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 06.12.2018.
ZAPISNIK   

 

sa 11. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 06.12.2018. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 17,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić, Zlatko Kapac.

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić i Jana Žugaj

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 15 vijećnika od ukupno 15, te otvara 11. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva s dodatnom točkom tj. razmatranje i usvajanje odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih usluga. Utvrđuje se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća                 
 2. Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu
 3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2018. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade
 5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa
 7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Izmjene Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
 10. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini
 11. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu
 12. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2019., 2020. i 2021. godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 14. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu
 16. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja za 2019. godinu Općine Topusko
 17. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu
 18. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Topusko za 2019. godinu
 19. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 20. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu
 21. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu
 22. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2019. godinu
 23. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2019. godinu
 24. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2019. godinu
 25. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2018. godine
 26. Izmjene Plana zaštite od požara
 27. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2018. godini
 28. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
 29. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
 30. Razmatranje i usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko
 31. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi
 32. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom doprinosu
 33. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
 34. Razmatranje i usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

 

AKTUALNI SAT

Općinskom vijeću se obratio općinski načelnik koji je ukratko izvijestio o poduzetim aktivnostima u prethodnom razdoblju.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi organizacije dočeka Nove godine na otvorenom, te ujedno daje sugestiju povodom dolaska predsjednice RH u Topusko tj. predlaže da općinski načelnik upozna predsjednicu o mogućnostima i potencijalima Općine Topusko glede organizacije sportskih kampova i drugih aktivnosti vezanih za područje Općine Topusko.
Općinski načelnik odgovara da se organizira svečani doček u prostorijama hotela, te da ugostiteljski objekti također imaju svoje organiziran
Dragutin Ćelap postavlja pitanje načelniku oko nasipavanja puteva, tko donosi odluke gdje se navozi kamen. Općinski načelnik odgovara da sve ide preko općine, ali u suradnji s mjesnim odborima.
Senad Nuhanović zahvaljuje se za asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste u Crnom Potoku i upozorava da se tamo vrši pretovar drvne mase, te da je potrebno još napraviti kanale za odvod oborinske vode.
Drugih pitanja nije bilo, te je aktualni sat zaključen.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu

Predsjednik Vijeća poziva izlagatelje po ovoj točki dnevnog reda, koji ukratko obrazlažu ovu točku. Nakon uvodnih izlaganja otvara se rasprava. Izvješće i kratki komentar u cijelosti su zadovoljili vijećnike, nije bilo pitanja po predmetnom, te se pristupilo glasovanju
Konstatira se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15  glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Proračuna Općine Topusko za 2018. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2018. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2018. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava komunalne naknade, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2018. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.8. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.9. Razmatranje i usvajanje Izmjena Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.10. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa kapitalnih ulaganja u 2018. godini, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.11. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu

Predsjednik Vijeća poziva izlagatelje po ovoj točki dnevnog reda, koji ukratko obrazlažu ovu točku. Nakon uvodnih izlaganja otvara se rasprava. Izvješće i kratki komentar u cijelosti su zadovoljili vijećnike, nije bilo pitanja po predmetnom, s tim da je Dalibor Živković dao načelne primjedbe za naredni proračun, te se pristupilo glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Proračun Općine Topusko za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.12. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2019., 2020. i 2021. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Plan razvojnih programa za 2019., 2020. i 2021. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.13. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.14. Razmatranje i usvajanje Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.15. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.16. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja za 2019. godinu Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program kapitalnih ulaganja za 2019. godinu Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

 

Ad.17. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izvršenju proračuna Općine Topusko za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.18. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Topusko za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Topusko za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.19. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.20. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.21. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.22. Razmatranje i usvajanje Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.23. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.24. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2019. godinu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.25. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2018. godine

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2018. godine, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojeno.

Ad.26. Izmjene Plana zaštite od požara

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana zaštite od požara, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.27. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2018. godini

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Analiza sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2018. godini, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.
Ad.28. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.29. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovito financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskog vijeću Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.30. Razmatranje i usvajanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

 

Ad.31. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnoj naknadi

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Dalibor Živković je dao primjedbe na zone za utvrđivanje komunalne naknade, s tim da iste nisu usvojene, te se pristupilo glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika 14 glasovalo „za“ i 1 „protiv“, te je utvrđeno da je Odluka o komunalnoj naknadi, po prijedlogu općinskog načelnika usvojena.

Ad.32. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom doprinosu

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o komunalnom doprinosu, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.33. Razmatranje i usvajanje Odluke o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o mjerama sprječavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.34. Razmatranje i usvajanje Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

 

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19:45.
     PREDSJEDNIK                                           Zlatko Iskrić                

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković