ZAPISNIK OSAMNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 11.03.2020.
ZAPISNIK   

 

sa 18. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 11.03.2020. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić,  Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Dragutin Ćelap, Jelena Abramović, Dijana Šešerin i Slobodan Miščević
Odsutni: Zorka Žugaj, Vladimir Strmečki, Milka Relić-Bakić                                        

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić,  Jana Žugaj i Kristijan Kuzmić, direktor Komulanog Topusko d.o.o.

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 12 vijećnika od ukupno 15, te otvara 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 12 prisutnih vijećnika svih 12 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 17. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 2. Razmatranje i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko,
 3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko,
 4. Razmatranje i usvajanje  Odluke o izboru Vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko, (izvješćuje od 2-4,  Antonija Boban),
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine, (izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić, Jana Žugaj),
 6. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika,
 7. Izvještaj o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja za 2019. godinu,
 8. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu,
 9. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu, 
 10. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom, ( izvješćuje,  od 7-10 Vladimir Ožanić),
 11. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko, ( izvješćuje, općinski načelnik Ivica Kuzmić, i Antonija Boban),
 1. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja za usluge prijevoza pokojnika koje se financiraju iz Proračuna Općine Topusko, ( izvješćuje predsjednik Povjerenstva Vladimir Ožanić),
 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnost za jamstvo Općine Topusko, Vodoopskrbi i odvodnji Općine Topusko za kreditno zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 1.000.000,00 kuna (izvješćuje općinski načelnik),
 3. Odluka o razrješenju V. D. RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO,
 4. Odluka o davanju suglasnosti za upis i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić Topusko 2020/21, godinu,
 5. Imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko (Komisija za izbor i imenovanje), ( od 14-16 izvješćuje općinski načelnik Ivica Kuzmić i Stanko Rajšić)

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik pozdravlja prisutne, te izvješćuje o događajima od prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi rada Doma zdravlja i naglašava da se cijela problematika vezano za Dom zdravlja prebacuje na Općinu Topusko. Nadalje upozorava na promet u ulici Trg bana J. Jelačića, gdje pojedini vozači voze brzo i u suprotnom smjeru, a znamo da dolazi ljetna sezona i da će u ulici biti dosta šetača, prije svega korisnika usluga Lječilišta Topusko. Kao poseban problem Živković ističe i pitanje migranata i postupanja granične policije koja se s granične crte povukla na dubinu teritorija Općine Topusko, državnu cestu Glina – Topusko – Vrginmost, te ističe problem postavljanja kamera koje snimaju maltene sve što se kreće seoskim putevima, ali i prostorima šuma i njiva.
U vezi predmetnih pitanja načelnik je naglasio da se pitanje Doma zdravlja pokušava riješiti zajedno sa Županijom odnosno Domom zdravlja u Petrinji, a glede ostalih pitanja Općina će pokrenuti razgovore s nadležnom policijskom upravom.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 17. redovite sjednice Općinskog vijeća

Konstatira se da je zapisnik 17. redovne sjednice usvojen jednoglasno bez primjedbi.
Ad.2. Razmatranje i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko
Kratko izlaganje je podnijela pročelnica Antonija Boban, pitanja nije bilo, te se konstatira da je Statutarna odluka jednoglasno usvojena.
Ad.3. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko
Kratko izlaganje je podnijela pročelnica Antonija Boban, pitanja nije bilo, te se konstatira da je Odluka o izmjenama Odluke o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela jednoglasno usvojena.
Ad.4. Razmatranje i usvajanje  Odluke o izboru Vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko
Kratko izlaganje je podnijela pročelnica Antonija Boban, te nakon kraće rasprave se konstatira da je Odluka o izboru Vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Ad.5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine
Kratko izlaganje je podnijela Jana Žugaj, pitanja nije bilo, te se konstatira da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2019. jednoglasno usvojen.
Ad.6. Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
Općinski načelnik je podnio kratko izvješće koje je po sadržaju približno odgovaralo iznesenom na aktualnom satu, te po istom nije bilo posebnih pitanja i prijedloga.
Ad.7. Izvještaj o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja za 2019. godinu
Kratko izlaganje je podnio Vladimir Ožanić, pitanja nije bilo, te se konstatira da je Izvještaj o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja za 2019. godinu jednoglasno usvojen.
Ad.8. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu
Kratko izlaganje je podnio Vladimir Ožanić, pitanja nije bilo, te se konstatira da je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu jednoglasno usvojen.

Ad.9. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu
Kratko izlaganje je podnio Vladimir Ožanić, pitanja nije bilo, te se konstatira da je Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Topusko za 2019. godinu jednoglasno usvojen.
Ad.10. Izvješće o provedbi  Plana gospodarenja otpadom
Kratko izlaganje je podnio Vladimir Ožanić, a zatim se javio za riječ gosp. Kristijan Kuzmić koji je pojasnio razloge poskupljenja prikupljanja i odvoza komunalnog otpada. Nakon izlaganja za riječ se javio Dragutin Ćelap naglasivši da je povećanje cijene preveliko i da jednostavno neki ljudi neće imati sredstava da to plate. Gosp. Sukalić naglašava da je povećanje cijene neizbježno te se postavlja pitanje aktiviranja odlagališta Blatuša na što je odgovoreno da je to za sada nemoguće. Živković predlaže naplatu odvoza otpadnog papira od pravnih osoba.  Konstatira se da je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom usvojeno jednoglasno.
Ad.11. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko

Kratko izlaganje dali su općinski načelnik i pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela. Nakon izlaganja u raspravu se uključio gosp. Živković i gosp. Ćelap, te su iznijeli primjedbu da bi se trebale povećati stavke i kod drugih djelatnika, prije svega kod radnog mjesta višeg referenta za financije i proračun naglasivši da je to mjesto odgovorno za pregled financijskih transakcija i izvršenje proračuna zajedno s načelnikom. Drugih primjedbi nije bilo, te se konstatira da je odbijen prijedlog gosp. Živkovića i gosp. Ćelapa i da je Vijeće usvojilo predloženu odluku s 10 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“.

Ad.12. Donošenje odluke o odabiru ponuditelja za usluge prijevoza pokojnika koje se financiraju iz Proračuna Općine Topusko

Kratko izlaganje je podnio Stanko Rajšić, pitanja nije bilo, te se konstatira da je Odluka o odabiru ponuditelja za usluge prijevoza pokojnika koje se financiraju iz Proračuna Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.13. Donošenje Odluke o davanju suglasnost za jamstvo Općine Topusko, Vodoopskrbi i odvodnji Općine Topusko za kreditno zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 1.000.000,00 kuna

Nakon uvodnih izlaganja, kako nije bilo rasprave, konstatira se da je Odluka o davanju suglasnost za jamstvo Općine Topusko, Vodoopskrbi i odvodnji Općine Topusko za kreditno zaduženje kod HBOR-a u iznosu od 1.000.000,00 kuna jednoglasno usvojena.

Ad.14. Odluka o razrješenju V. D. RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA TOPUSKO
Nakon uvodnih izlaganja, postavljeno je pitanje osobnog primitka ravnateljice i ima li taj primitak veze s činjenicom da nitko ne želi obnašati dužnost ravnateljice Dječjeg vrtića. Nakon odgovora općinskog načelnika vijećnici su upoznati da je primitak odgovarajući i da ne bi trebao biti razlogom za odbijanje obnašanja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića. Daljnjih rasprava nije bilo i prijedlog Odluke o razrješenje v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića je jednoglasno usvojen.
Ad.15. Odluka o davanju suglasnosti za upis i mjerilima za upis djece u Dječji vrtić Topusko 2020/21, godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, konstatira se da je Odluka o davanju suglasnosti za upis i mjerila za upis djece u Dječji vrtić Topusko 2020/21 godinu jednoglasno usvojena.

Ad.16. Imenovanje člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Topusko

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja izvješćuje da se Željka Gujić razrješava dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića, te predlaže da se umjesto nje imenuje Ana-Marija Cestarić. Konstatira se da je predložena odluka jednoglasno usvojena.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 21:20.

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković