ZAPISNIK OSME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 08.06.2018.
ZAPISNIK   

sa 8. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 08.06.2018. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 16,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić, Zlatko Kapac
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić i Vladimir Ožanić

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 15 vijećnika od ukupno 15, te otvara 8. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Usvajanje zapisnika sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća                
  2. Donošenje Programa o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko:

- rasprava o primjedbama i prijedlozima s javnog uvida u Program o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko
- rasprava i donošenje Programa o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa 6. i 7. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je Vijeće od ukupno prisutnih 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 6. redovne sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je Vijeće od ukupno prisutnih 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 7. redovne sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Donošenje Programa o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na područje Općine Topusko

  • Općinski načelnik daje uvodno izlaganje u vezi javnog uvida u Program, a zatim se za riječ javlja Stanko Rajšić te izvješćuje Općinskog vijeće da nije bilo primjedbi i novih prijedloga vezanih za sadržaj po općinskom načelniku predloženog programa.

Predsjednik Vijeća poziva prisutne na raspravu, te kako iste nije bilo Općinsko vijeće jednoglasno utvrđuje da nije bilo primjedbi i prijedloga na predloženi Program o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Topusko

  • Predsjednik Vijeća otvara raspravu o predloženom Programu, te se za riječ javlja općinski načelnik kao predlagatelj i u kratkim crtama izvješćuje o izradi dostavljenog ima prijedloga Programa. Nakon načelnika za riječ se javlja Stanko Rajšić, te u kratkim crtama izvješćuje Vijeće o formalnim uvjetima za donošenje predmetnog programa, te između ostalog naglašava da su se neke od pravnih osoba zadužene za očitovanje po predmetnom očitovale ali da očitovanja nisu stigla od svih onih koji ga trebaju dati. Napominje da će se sva očitovanja, sukladno preporuci Ministarstva poljoprivrede dostaviti istom nakon njihovog prispijeća.

Zatim se za riječ javlja Vladimir Ožanić koji pojašnjava karte i prikazani grafički raspored zemljišta na kartama, posebno ukazuje na tehnološke cjeline.
Po izlaganju navedenih predsjednik poziva prisutne da stave svoje primjedbe i prijedloge. Budući da istih na sadržaj Programa nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od prisutnih 15 vijećnika, 14 vijećnika glasovalo „za“ i 1 vijećnik je glasovao „suzdržan.

Ad.3. Razno

Općinski načelnik se osvrnuo na nekoliko aktualnih stvari koje se tiču organizacije predstojećeg dana općine i nekih trajno aktualnih tema za područje Općine Topusko kao što su uređenje određenih turističkih destinacija i kulturno povijesnih objekata, kao i retencija uz rijeku Glinu koje Hrvatske vode namjeravaju uspostaviti u dijelu naselja Staro Selo, zaseok Bjeljavina.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 17.00.
     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković