ZAPISNIK PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/13
URBROJ: 2176/18-02-21-2

Topusko, 21. prosinac 2021. godine

 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO ODRŽANE DANA 21.12.2021. GODINE S POČETKOM U 17,00 SATI

Prisutno 10 od ukupno 13 vijećnika koliko broji Općinsko vijeće Općine Topusko.
Prisutni: Ana-Marija Cestarić, Ozren Šukalić, Zlatko Iskrić, Janko Sukalić, Marko Sonički, Josip Šarić, Andreja Markulin, Dalibor Trkulja, Danijel Trdina i Matea Kovačević.

Odsutni: Dijana Ščrbak, Milka Bućan i Bahrudin Bašić.

Ostali prisutni:

 1. Općinski načelnik Ivica Kuzmić
 2. Zamjenica općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Jelena Roknić
 3. Službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Vladimir Ožanić, Jana Žugaj, Dragana Jakšić Topalović, Milena Sužnjević i kao zapisničarka Mihaela Zgurić
 4. Ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor Top-termi d.o.o., Domagoj Mosler
 5. Udruga za informatiku „Topnet Topusko“

Po utvrđivanju kvoruma potpredsjednik Općinskog vijeća, Ozren Šukalić poziva prisutne vijećnike da se izjasne o predloženom dnevnom redu:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s 4. redovite sjednice Općinskog vijeća održane dana 25.11.2021.g.
 2. Prijedlog Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2021.g.
 3. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2021.g.
 4. Prijedlog Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.
 5. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.
 6. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.
 7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2021.g. 
 8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Topusko u 2021.g.
 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021.g.
 10. Prijedlog Izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2021.g.
 11. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za Općinu Topusko za 2021.g.
 12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko u 2021.g.
 13. Prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2022.g.
 14. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2022., 2023. i 2024.g.
 15. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.
 16. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.
 17. Prijedlog Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2022.g.
 18. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.
 19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022.g.
 20. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2022.g.
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.g.
 22. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2022.g.
 23. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2022.g.
 24. Prijedlog Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2022.g.
 25. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2021.g.
 26. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2021.g.
 27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
 28. Prijedlog Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2022.g.
 29. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2022.g. za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
 30. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
 31. Prijedlog Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
 32. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
 33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
 34. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Topusko 

Općinski načelnik predlaže dopunu dnevnog reda:

 1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
 2. Prijedlog Odluke kojom se dozvoljava pravo služnosti Lječilištu Topusko radi izgradnje toplovoda
 3. Razno

Dnevni red, s predloženim dopunama jednoglasno je usvojen.

Potpredsjednik vijeća otvara raspravu po dnevnom redu, te sukladno istom otvara raspravu po točkama:

Ad 1. Usvajanje Zapisnika s 4. redovite sjednice Općinskog vijeća održane dana 25.11.2021.g.
Potpredsjednik  poziva prisutne da se izjasne o prijedlogu Zapisnika, te da iznesu svoje primjedbe po istom, ukoliko ih imaju. Predloženi Zapisnik s 4. redovite sjednice Općinskog vijeća je usvojen s 10 glasova ZA, 0 glasova PROTIV i 0 glasova SUZDRŽAN.

Ad 2. Prijedlog Izmjena Proračuna Općine Topusko za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Jana Žugaj koja je obrazložila stavke Prijedloga izmjena Proračuna Općine Topusko za 2021.g. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da su Izmjene Proračuna Općine Topusko za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 3. Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Jana Žugaj koja je kratko obrazložila Prijedlog Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2021.g. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da su Izmjene Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 4. Prijedlog Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik  daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da su Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 5. Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da su Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 6. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da su Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program utroška sredstava ostvarenih prodajom kuća i stanova u 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 8. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Topusko u 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru Općine Topusko u 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da su Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 10. Prijedlog Izmjena Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da su Izmjene Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 11. Prijedlog Izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za Općinu Topusko za 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da su Izmjene Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za Općinu Topusko za 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 12. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko u 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da su Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko u 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad 13. Prijedlog Proračuna Općine Topusko za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Jana Žugaj, obrazložila je stavke Proračuna Općine Topusko za 2022.g. Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Navodi kako će se povećati financijska sredstva Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Topusko zbog povećenag opsega posla zbog potresa. DVD Topusko ne naplaćuje svoje usluge, a imaju velike troškove. Također navodi kako postoji nedostatak gotovih projekata; treba riješiti prostorno-plansku dokumentaciju za kapitalna ulaganja; prioritet je prometnica Novo naselje; u tijeku je zamjena zemljišta (autobusni kolodvor), treba izraditi projekt za izgradnju društvenog centra; u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova vezanih za Draškovićev podrum; Topusko – pametni termalni grad; toplifikacija; sportski centar; socijalna zaštita; rad udruga; rad mjesnih odbora; kulturne manifestacije; geodetska izmjera; rad Dječjeg vrtića Topusko. Izlagao je i  službenik JUO, Vladimir Ožanić. Nabrojio je projekte: izgradnja prometnice Novo naselje; rekonstrukcija ceste Gređani; uređenje parka Opatovina; stambeni blok Glinska-Školska; izgradnja tržnice; toplifikacija naselja Topusko; pristupna cesta Dječjem vrtiću; uređenje školskog parka; uređenje parka ispred zgrade Općine; uređenje šumskih cesta; uređenje poučnih staza; izgradnja nogostupa Novo naselje-Kosice i Topusko-Velika Vranovina; sanacija klizišta u Hrvatskom selu; sanacija mosta Perna-Katinovac; kulturni centar; nogometno igralište (sportski centar); mrtvačnica; podrum grofa Draškovića; kapitalna ulaganja.
Predsjednik Odbora za financije i proračun, općinski vijećnik Josip Šarić je iznio izvješće. Navodi kako je Proračun Općine Topusko za 2022.g. napravljen po Zakonu te predlaže da se usvoji.
Općinski vijećnik Ozren Šukalić je postavio pitanje vezano za nogostup od Srednje škole Topusko do nogometnog igrališta. Službenik JUO, Vladimir Ožanić je odgovorio da će taj nogostup biti u projektu kanalizacije.
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Proračun Općine Topusko za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 14. Prijedlog Plana razvojnih programa za 2022., 2023. i 2024.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje službenica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Jana Žugaj.  Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Plan razvojnih programa za 2022., 2023. i 2024.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad  15. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 16. Prijedlog Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 17. Prijedlog Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 18. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 19. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 20. Prijedlog Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 21. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 22. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Izmjene Odluka o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 23. Prijedlog Programa zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 24. Prijedlog Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 25. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojeno.

Ad 26. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2021.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Analiza sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2021.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 27. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 28. Prijedlog Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2022.g.
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Plan djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2022.g., po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad 29. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2022.g. za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević koja daje obrazloženje ove točke. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2022.g. za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 30. Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Dragana Jakšić Topalović. Navodi kako se ova udruga osniva radi lakših provođenja projekata u ribarstvu, predstavnik je općinski načelnik ili zamjenica općinskog načelnika. Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić koji navodi kako aktivnosti ove grupe nisu vezane samo za ribarstvo, nego i za aktivnosti na rijekama, šetnice, kupališta,…
Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o osnivanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 31. Prijedlog Odluke o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Navodi kako je Odluka donesena na prošloj sjednici Općinskog vijeća, ali Ministarstvo nije dalo suglasnost, te je potrebno poništiti natječaj. Nakon njegovog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik  daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o poništenju dijela natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 32. Prijedlog Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević. Sukladno Zakonu se određuju osnovica i koeficijenti.  Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Topusko za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 33. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević koja daje obrazloženje ove točke. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 34. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Topusko 
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenica JUO Općine Topusko, Milena Sužnjević koja daje obrazloženje ove točke. Nakon njenog izlaganja, kratko izlaganje daje općinski načelnik Općine Topusko, Ivica Kuzmić. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o visini naknade za rad članova Općinskog vijeća Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 35. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić. Prijedlog  je da se komunalna infrastruktura upiše kao javno dobro i isto je potrebno dostaviti nadležnom sudu. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik  daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN,  te je utvrđeno da je Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 36. Prijedlog Odluke kojom se dozvoljava pravo služnosti Lječilištu Topusko radi izgradnje toplovoda
Uvodno izlaganje po predmetnoj točki daje izlagatelj, službenik  JUO Općine Topusko, Vladimir Ožanić koji navodi kako je Lječilište Topusko podnijelo zahtjev za pravo služnosti, te bi se služnost dala bez naknade. Nakon izlaganja nije bilo primjedbi niti prijedloga i potpredsjednik  daje točku dnevnog reda na glasovanje. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika 10 glasovalo ZA , 0 PROTIV i 0 SUZDRŽAN, te je utvrđeno da je Odluka kojom se dozvoljava pravo služnosti Lječilištu Topusko radi izgradnje toplovoda, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad 37. Razno
Kratko obraćanje općinskog načelnika. Nakon njega, kratku prezentaciju o poslovanju Lječilišta Topusko i Top-termi d.o.o. iznio je ravnatelj Lječilišta Topusko i direktor Top-termi d.o.o., Domagoj Mosler.
Zahvala potpredsjednika Općinskog vijeća.
Dovršeno u 18,13 sati.

ZAPISNIČARKA:                                                                            POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Mihaela Zgurić                                                                             Ozren Šukalić