ZAPISNIK PETNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 27.08.2019.
           ZAPISNIK   

 

sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 27.08.2019. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Josip Briješki, Josip Šarić,  Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić, Jelena Abramović i Vladimir Strmečki
Odsutni: Zorka Žugaj i Dijana Šešerin

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj     

Stanko Rajšić izvješćuje da je vijećnik Zlatko Kapac stavio mandat na raspolaganje, te se utvrđuje da je njegov zamjenik Vladimir Strmečki. Nakon toga Vladimir Strmečki polaže i potpisuje prisegu. 
Predsjednik Vijeća poziva prisutne da minutom šutnje odaju počast preminulom bivšeg vijećniku Milivoju Radanoviću.              

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 13 vijećnika od ukupno 15, te otvara 15. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća,
  2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
  3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom redu                                  
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalnog redara
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovno financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko
  6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik pozdravlja prisutne, te ukratko izvješćuje o događajima od prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi spaljivanja otpada na ciglani Blatuša, te predlaže da se pozove inspekcija radi mjerenja kakvoće zraka.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi drugog doktora radi velikih gužvi.
Općinski načelnik se slaže s prijedlozima Dalibora Živkovića, te odgovara da će se poslati upit u svezi mjerenja kakvoće zraka na Blatuši, kao i upit u svezi dolaska još jednog doktora u Dom zdravlja.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine

Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu, te nakon kratke rasprave daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojeno.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Odluke o komunalnom redu

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o komunalnom redu, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.                   

 

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalnog redara

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice i značke te izgledu službene odore komunalne redara, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena. 

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovno financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja otvara se rasprava. Nakon kratke rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu za redovno financiranje političkih stranaka i člana izabranog s liste grupe birača, zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.                  

Ad.6. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nogometnim stadionima i igralištima u vlasništvu jedinica lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije
Konstatira se da je Vijeće ovo Izvješće primilo kao informaciju.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19:15.
     PREDSJEDNIK

                                                                                          Zlatko Iskrić
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković