ZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO - 8. saziv

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO – MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 023-01/21-01/03
URBROJ: 2176/18-02-21-2

Topusko, 16. lipnja 2021.

 

ZAPISNIK

s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko 8. saziva održane 16. lipnja 2021. godine s početkom u 18,00 sati u hotelu Petrova gora, Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16

 

PRISUTNI:

 • sjednici prisustvuju članovi Vijeća koji su, prema izvješću Općinskog izbornog povjerenstva Općine Topusko, izabrani na lokalnim izborima 16.05.2021. godine, a konačni rezultati su objavljeni 02.06.2021. godine

 

Ostali prisutni:

 • Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Antonija Boban, općinski načelnik Ivica Kuzmić, zamjenica općinskog načelnika iz redova pripadnika srpske nacionalne manjine Jelena Roknić, djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko Vladimir Ožanić, Ivana Abramović Krmpotić, te kao zapisničarka Mihaela Zgurić, Stanko Rajšić, direktor TOP – TERMI Topusko d.o.o. i ravnatelj Lječilišta Topusko, Domagoj Mosler, predstavnici Udruge za informatiku Topnet Topusko.

Sjednicu otvara predsjedateljica Antonija Boban, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko. Predsjedateljica pozdravlja prisutne, proziva izabrane vijećnike da bi se utvrdio kvorum, te naglašava da zbog nespojive dužnosti umjesto Ivice Kuzmića, općinskog načelnika, čiji je mandat po sili zakona  u mirovanju, zamjenica je Ana Marija Cestarić. Zamjenica za Ivicu Kiretu, koji je mandat stavio u mirovanje je Matea Kovačević. Zamjenik za direktora Komunalnog Topusko d.o.o., Kristijana Kuzmića čiji je mandat po sili zakona u mirovanju je Bahrudin Bašić. Zamjenica za Slobodana Miščevića, koji je mandat stavio u mirovanje je Milka Bućan.

Predsjedateljica konstatira da je od ukupno 13 izabranih vijećnika na sjednici prisutno 13 vijećnika, te je utvrđen kvorum.

Predsjedateljica predlaže sljedeći
D N E V N I    R E D

 • Izbor Mandatne komisije           
 • Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Općinskog vijeća

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora           predsjednika Općinskog vijeća   
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3.  Izbor Komisije za izbor i imenovanja
4.  Izbor predsjednika Općinskog vijeća
5.  Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća

Na upit predsjedateljice nitko nije dostavio prijedlog za dopunu dnevnog reda.

Konstatira se da je dnevni red jednoglasno usvojen.

 

Ad.1. Izbor Mandatne komisije  

Predsjedateljica iznosi prethodno usuglašen prijedlog članova Mandatne komisije kako slijedi:

1. Janko Sukalić, predsjednik
2. Matea Kovačević, članica
3. Milka Bućan, članica

Kako drugih prijedloga nije bilo, ovaj prijedlog se daje na glasovanje, pa se konstatira da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad.2. Izvješće Mandatne komisije

 • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
 • svečana prisega članova Općinskog vijeća

 

Predsjedateljica pita za stanku za pripremu Izvješća Mandatne komisije, te se određuje kratka stanka. Nakon pripreme Izvješća predsjednik Mandatne komisije Janko Sukalić čita Izvješće, te se verificiraju mandati  članovima Općinskog vijeća Općine Topusko kako slijedi:

 • Ana Marija Cestarić
 • Dijana Ščrbak
 • Matea Kovačević
 • Ozren Šukalić
 • Dragana Jakšić Topalović
 • Janko Sukalić
 • Marko Sonički
 • Josip Šarić
 • Andreja Markulin
 • Bahrudin Bašić
 • Danijel Trdina
 • Milka Bućan
 • Dalibor Trkulja

Predsjedateljica konstatira da se o Izvješću ne glasuje već se ono samo prima na znanje.

Nakon toga se utvrđuje da sukladno Zakonu o lokalnim izborima sjednici predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, odnosno predsjedavanje sjednici preuzima Dijana Ščrbak.

Predsjedateljica Dijana Ščrbak poziva izabrane vijećnike na davanje svečane prisege. Potom naglas čita tekst svečane prisege, a vijećnici pojedinačno izgovaraju riječ „prisežem“ i potpisuju tekst prisege.
Ad.3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
Predsjedateljica iznosi prethodno usuglašen prijedlog članova Komisije za izbor i imenovanja kako slijedi:

 • Marko Sonički, predsjednik
 • Andreja Markulin, članica
 • Bahrudin Bašić, član

Kako drugih prijedloga nije bilo, ovaj prijedlog se daje na glasovanje, pa se konstatira da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad.4. Izbor predsjednika Općinskog vijeća

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Marko Sonički čita prijedlog Komisije za izbor i imenovanja u kojem se za predsjednicu Općinskog vijeća predlaže Dijana Ščrbak.
Kako drugih prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju.

Konstatira se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je za predsjednicu Općinskog vijeća izabrana Dijana Ščrbak.
Novoizabrana predsjednica Općinskog vijeća Dijana Ščrbak se zahvaljuje na izboru.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Topusko, Antonija Boban konstatira da je izborom predsjednice Općinskog vijeća, Općinsko vijeće Općine Topusko 8. saziva konstituirano.

Slijedi intonacija državne himne. Nakon intoniranja državne himne predsjednica poziva prisutne da minutom šutnje odaju počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Ad. 5.  Izbor potpredsjednika Općinskog vijeća
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Marko Sonički čita prijedlog Komisije za izbor i imenovanja u kojem se za potpredsjednike Općinskog vijeća predlažu Ozren Šukalić i Danijel Trdina.
Kako drugih prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran Ozren Šukalić, iz reda predstavničke većine.
Konstatira se da je od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je za potpredsjednika Općinskog vijeća izabran Danijel Trdina, iz reda predstavničke manjine.

Općinski načelnik Ivica Kuzmić čestita na uspješnom konstituiranju Općinskog vijeća, čestita izabranoj predsjednici, te izjavljuje da očekuje dobru suradnju i uspješan rad ovog Vijeća.

Konstituirajuća sjednica Vijeća završava u 18,30 sati.

Zapisničarka                                                                      Predsjedateljica

Mihaela Zgurić                                                                  Dijana Ščrbak