ZAPISNIK SEDAMNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 12.12.2019.
ZAPISNIK   

 

sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 12.12.2019. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 17,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Marko Sonički, Janko Sukalić, Josip Briješki, Josip Šarić,  Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Dragutin Ćelap, Jelena Abramović i Dijana Šešerin
Odsutni: Zorka Žugaj, Vladimir Strmečki, Ozren Šukalić, Slobodan Miščević i Milka Relić Bakić

Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Vladimir Ožanić i Jana Žugaj.

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 10 vijećnika od ukupno 15, te otvara 17. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 • Razmatranje i usvajanje  zapisnika s 15. i 16. redovite sjednice Općinskog vijeća,
 • Razmatranje i usvajanje  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje  Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2019. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa za 2019,
 • Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2019. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2019. godini (izvješće od točke 2 do 8 podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić),
 • Razmatranje i usvajanje Izmjene Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
 • Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2020., 2021. i 2022. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja za 2020. godini Općine Topusko,
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna  Općine Topusko za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2020. godinu,
 • Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2020. godinu,  (izvješće od točke 9 do 22  podnose, općinski načelnik Ivica Kuzmić, pročelnica JUO Antonija Boban i djelatnici JUO, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić i Stanko Rajšić),
 • Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2019. godine (izvješćuje Stanko Rajšić),
 • Izmjene  Plana zaštite od požara (izvješćuje Stanko Rajšić),
 • Razmatranje i usvajanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje, (izvješćuje Stanko Rajšić),
 • Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko  2019. godini (izvješćuje Stanko Rajšić),
 • Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja   (izvješćuje Stanko Rajšić),
 • Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2020. godini, (izvješćuje Stanko Rajšić),
 • Razmatranje i usvajanje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Topusko ( izvješće Stanko Rajšić).
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, zastupljenih u općinskom vijeću Općine Topusko za 2020. godinu, (izvješće podnosi  Antonija Boban ),
 • Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Topusko, (izvješće podnosi  Antonija Boban),
 • Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju ovlasti nadležnoj organizaciji platnog prometa za obračun i uplatu u državni proračun naknade za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza Općine Topusko povjerenih Poreznoj upravi, (izvješće podnosi  Antonija Boban),
 • Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko (izvješće podnosi predsjednik komisije Marko Sonički),
 • Suglasnost za partnerstvo u projektu uređenja „Društvenog centra u Topuskom“ centra (izvješćuje Jelena Roknić).

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik pozdravlja prisutne, te ukratko izvješćuje o događajima od prethodne sjednice Općinskog vijeća.
Dalibor Živković postavlja pitanje vezano za problematiku grijanja na nogometnom igralištu, kao i pitanje grijanja stambenih objekata u ulicama Glinska i Školska za zgrade koje nisu priključene na centralno grijanje.
Suština pitanja je kakve su mogućnosti da se to riješi.
Na postavljeno pitanje odgovara općinski načelnik, te naglašava da se radi na rekonstrukciji mreže centralnog grijanja i da će sukladno kapacitetima biti pokušano da se riješi pitanje centralnog grijanja, ne samo ovih zgrada, nego i drugih u naselju Topusko.
Sljedeće pitanje je postavio vijećnik Dragutin Ćelap, a odnosi se na loše održavanje putne infrastrukture u naselju Staro Selo, te je posebno istakao pitanje nasipanja puta prema groblju na Uzelčevom brdu, naglašavajući nadalje da je prioritet održavanje puteva, pa tek onda asfaltiranje i ostalo. Osim predmetnog Ćelap je postavio pitanje i otvaranje graničnog prijelaza prema Velikoj Kladuši.
Općinski načelnik osvrnuo se na postavljena pitanja, te izjavio da se radi na navoženju puteva i da je tek po prestanku zime i stabilizaciji vremena moguće efikasnije odraditi navoženje puteva. Glede graničnog prijelaza, to je pitanje otvoreno, ali ne zavisi od Općine Topusko.
Jelena Abramović postavlja pitanje vezano za vrijeme košnje trave, te smatra da nije dovoljno pokositi travu dva puta godišnje.
Josip Briješki postavlja pitanje oko održavanja Trga bana J. Jelačića, na što načelnik odgovara da je održavanje podijeljeno između Općine Topusko i Top-termi.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje  zapisnika s 15. i 16. redovite sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da su tekstovi zapisnika dostavljeni uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su zapisnici s 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojeni.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Topusko za 2019. godinu                        

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene i dopune Proračuna Općine Topusko za 2019.g., na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.  

Ad.3. Razmatranje i usvajanje  Izmjena Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2019. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana razvojnih programa Općine Topusko za 2019.g., na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.  

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2019.g., na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa za 2019. g.
Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture s rasporedom sredstava šumskog doprinosa za 2019.g., na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad.6. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2019. g.

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.g., na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Izmjena Programa kapitalnih ulaganja u 2019. godini

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Programa kapitalnih ulaganja u 2019.g., na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad.8. Razmatranje i usvajanje Izmjene Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2019.g. s trogodišnjim financijskim učincima, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad.9. Razmatranje i usvajanje Proračuna Općine Topusko za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Proračun Općine Topusko za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.10. Razmatranje i usvajanje Plana razvojnih programa za 2020., 2021. i 2022. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Plan razvojnih programa za 2020., 2021. i 2022. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.11. Razmatranje i usvajanje Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu
Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.12. Razmatranje i usvajanje  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.13. Razmatranje i usvajanje Programa javnih potreba u društvenim  djelatnostima za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.14. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja za 2020. godini Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program kapitalnih ulaganja za 2020. godinu Općine Topusko, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršenju Proračuna  Općine Topusko za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o izvršenju Proračuna Općine Topusko za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad.16. Razmatranje i usvajanje Programa korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program korištenja sredstava od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Topusko za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.17. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.18. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.19. Razmatranje i usvajanje Program utroška sredstva šumskog doprinosa za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.20. Razmatranje i usvajanje Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program zaštite kulturnih dobara na području Općine Topusko za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.21. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava prodajom kuća i stanova za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.22. Razmatranje i usvajanje Programa smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program smjernica i aktivnosti općinskih tijela za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.23. Razmatranje i usvajanje Izvješća o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2019. godine

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Plana zaštite od požara na području Općine Topusko u tijeku 2019. godine, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojeno.

Ad.24. Izmjene  Plana zaštite od požara

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Plana zaštite od  požara, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad.25. Razmatranje i usvajanje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za četverogodišnje razdoblje, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.

Ad.26. Razmatranje i usvajanje Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2019. godini

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Analize sustava civilne zaštite Općine Topusko u 2019. godini, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojene.
Ad.27. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja  

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite s trogodišnjim planom financiranja, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.28. Razmatranje i usvajanje Plana djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2020. godini

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Plan djelovanja Općine Topusko u području prirodnih nepogoda u 2020. godini, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.29. Razmatranje i usvajanje Plana mreže dječjih vrtića na području Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Topusko, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojen.

Ad.30. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, zastupljenih u općinskom vijeću Općine Topusko za 2020. godinu

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Topusko za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika, zastupljenih u općinskom vijeću Općine Topusko za 2020. godinu, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad.31. Razmatranje i donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o općinskim porezima Općine Topusko, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad.32. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju ovlasti nadležnoj organizaciji platnog prometa za obračun i uplatu u državni proračun naknade za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza Općine Topusko povjerenih Poreznoj upravi

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o davanju ovlasti nadležnoj organizaciji platnog prometa za obračun i uplatu u državni proračun naknade za obavljanje poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza Općine Topusko povjerenih Poreznoj upravi, na prijedlog općinskog načelnika, jednoglasno usvojena.

Ad.33. Donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko

Nakon uvodnog izlaganja, kako nije bilo rasprave, pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 10 prisutnih vijećnika svih 10 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko, na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko, jednoglasno usvojena.

Ad.34. Suglasnost za partnerstvo u projektu uređenja „Društvenog centra u Topuskom“  

Nakon uvodnog izlaganja, Općinsko vijeće je odbilo dati suglasnost za partnerstvo u projektu „Društveni centar u Topuskom.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 19:30.
     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković