ZAPISNIK SEDME SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 29.05.2018.
ZAPISNIK   
 
sa 7. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 29.05.2018. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 19,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić
Odsutni: Zlatko Kapac, opravdano.
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Tomislav Perčinlić,  Antonija Boban, Stanko Rajšić. 

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 14 vijećnika od ukupno 15, te otvara 7. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko      
  2. Donošenje Odluke o osnivanju i strukturi postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Topusko
  3. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi za razvoj i obračunu naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Topusko
  4. Razno                                                                            

 

AKTUALNI SAT                  

Stanko Rajšić upoznaje Vijeće s novom općom uredbom o zaštiti podataka, te predlaže da se vijećnici do sljedeće sjednice izjasne je li se slažu da se javno objavljuju njihove izjave na internetskim stranicama.
Dalibor Živković postavlja pitanje pasa lutalica, košnje uz bankine i prskanja komaraca u dijelu Gređana gdje su vikendice. Općinski načelnik odgovara da su psi lutalice problem na cijelom području, ali je dosta pasa udomljeno, u izradi je nova odluka o psima. Što se tiče košnje Komunalno je dobilo zadaću, nemaju više vanjskog suradnika, kandidirat će nabavu opreme. Stanko Rajšić odgovara da kontrolu prskanja komaraca vrši Zavod za javno zdravstvo, te će se njihov izvještaj dostaviti Vijeću.
Dalibor Živković postavlja pitanje koncesije na grijanje, konstatira kako o tome nije bilo ni riječi na nedavnoj novinskoj konferenciji, bilo bi dobro da se Lječilište i Županija očituju do 18.06. Općinski načelnik odgovara da će se vršiti razgovori s Hrvatskim vodama, Lječilište može dobiti koncesiju samo za baleologiju, a jedinica lokalne samouprave će biti uskraćena za 50% prihoda od koncesije, ali će se više znati nakon sastanka u Hrvatskim vodama.
Dragutin Ćelap postavlja pitanje deratizacije, kad će se vršiti jer je puno voluharica, kao i problem otpada kod rezervoara u Starom Selu. Stanko Rajšić odgovara da se deratizacija vrši u proljeće i jesen, a divlje odlagalište bi trebali riješiti javni radovi. Janko Sukalić naglašava da je potrebno pozvati ovlaštenu tvrtku koja će zbrinuti taj otpad, jer se ne bi smio odložiti na odlagalište u Blatušu.
Senad Nuhanović postavlja pitanje zašto ove godine nije održan Croatia trophy, a općinski načelnik odgovara da su se organizatori pojavili prije cca 8 mjeseci, najavili su svoj dolazak, ali nakon toga više se nisu pojavljivali. Nisu tražili odobrenja niti od Hrvatskih šuma, niti od Općine.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je završen.

Ad.1. Donošenje Odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Topusko

Predsjednica Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko izvješćuje Vijeće da je sjednica održana 17.05.2018. godine, te je utvrđeno 7 prijedloga za javna priznanja i nagrade Općine Topusko.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković postavlja pitanje koliko je dodijeljeno Povelja za životno djelo, te mu Stanko Rajšić odgovara da su do sada dodjeljene 3 Povelje za životno djelo.
Zorka Žugaj postavlja pitanje kako nema nikog iz TIM-a, a općinski načelnik odgovara da su upiti otišli, ali iz tvrtke nisu nikog predložili.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja Povelja za životno djelo i nagrada od 5.000,00 kn Slavku Žugaju, posthumno, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika 6 vijećnika glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja Povelja za životno djelo i nagrada od 5.000,00 kn Vladi Muža, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko neusvojena.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja Povelja Općine Topusko i nagrada od 3.000,00 kn Kati Araranković, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja Povelja Općine Topusko i nagrada od 3.000,00 kn Luki Plemenčiću, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja Povelja Općine Topusko i nagrada od 3.000,00 kn Udruzi TOPNET Topusko, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja Svečana zahvalnica Općine Topusko i nagrada od 2.000,00 kn Paoli Išek, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko jednoglasno usvojena.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14  glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli javnog priznanja Svečana zahvalnica Općine Topusko i nagrada od 2.000,00 kn Milanu Biljanu, po prijedlogu Povjerenstva za javna priznanja i nagrade Općine Topusko jednoglasno usvojena.

Ad.2. Donošenje Odluke o osnivanju i strukturi postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Topusko

Općinski načelnik i Stanko Rajšić ukratko obrazlažu ovu točku dnevnog reda.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bile pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Odluka o osnivanju i strukturi postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.3. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadi za razvoj i obračunu naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Općine Topusko

Tomislav Perčinlić ukratko izvještava po ovoj točki dnevnog reda, te naglašava da za kandidaturu za projekte mora imati osigurana sredstva u visini od 20% od visine projekta. Posebno ističe da su to strogo namjenska sredstva.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković postavlja pitanje koji je postupak da se građani, koji imaju mogućnost priključenja na kanalizaciju, a do danas to nisu učinili, priključe na kanalizaciju, a Tomislav Perčinlić odgovara da općina ima odluku o priključenju i tu postoje uvjeti, a komunalni redar treba izaći na teren, dati rokove za priključenje, a ako ne žele građani moraju imati nepropusnu septičku jamu. Općinski načelnik naglašava da na dijelu Nove ceste za priključenje postoje određeni problemi, jer trebaju dozvole ŽUC-a, strogi su uvjeti i trebaju projekti.
Kako daljnje rasprave nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Odluka o naknadi za razvoj i obračunu naknade za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje Općine Topusko, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.4. Razno

  • 4.1. Brana u Starom Selu

Dalibor Živković postavlja pitanje visine brane u Starom Selu, a općinski načelnik odgovara da projekt izvode Hrvatske vode.

  • 4.2. Organizacija smjena u Domu zdravlja Topusko

Općinski načelnik izvještava Vijeće da je ravnatelj Doma zdravlja donio odluku da doktori od 01.06. rade u istoj smjeni, s tim da je to privremena mjera za vrijeme trajanja godišnjih odmora. Milka Relić Bakić ima neprovjerenu informaciju da se ta odluka ravnatelja ukida i da ostaje dvosmjenski rad.

  • 4.3. Sportske igre mladih

Jelena Roknić izvještava Vijeće da su djeca ove godine za sportske igre podijeljena u dvije grupe što poskupljuje aktivnosti, te bi trebalo nabaviti 30-tak majica.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 20:45 h.

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković