ZAPISNIK ŠESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 28.03.2018.
ZAPISNIK             
 
sa 6. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 28.03.2018. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić (sjednici pristupila u 18:10 h), Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Zlatko Kapac.
Odsutni: Milka Relić Bakić
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Senka Žugaj Išek, Kristian Kuzmić, Tomislav Perčinlić,  Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj, Vladimir Ožanić. 

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 13 vijećnika od ukupno 15, te otvara 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 13 prisutnih vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 5. redovne sjednice Općinskog vijeća
 2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine i izvršenju Plana razvojnih programa
 3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture
 4. Razmatranje i usvajanje  Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture
 5. Razmatranje i usvajanje Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini
 6. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija – odluka o odabiru 
 7. Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati putem koncesije
 8. Informacija o cjeniku usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada
 9. Informacija o pokretanju postupka za izradu Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje
 10. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Topusko za 2017. Godinu
 11. Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2023. godine
 12. Razmatranje i usvajanje Odluke o provedbu postupka jednostavne nabave

 

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 5. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je Vijeće od ukupno prisutnih 13 vijećnika svih 13 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je zapisnik s 5. redovne sjednice Općinskog vijeća jednoglasno usvojen.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine i izvršenju Plana razvojnih programa

Općinski načelnik Ivica Kuzmić, te djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela Jana Žugaj i Vladimir Ožanić ukratko izvješćuju po ovoj točki dnevnog reda.
Konstatira se da je na sjednicu u 18:10 h pristupila vijećnica Savka Katić.
Nakon uvodnih izvješća predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračun Općine Topusko za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine i izvršenje Plana razvojnih programa po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojeno.

Ad.3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića, predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića, predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića, predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Izvještaj o izvršenju Programa kapitalnih ulaganja u 2017. godini po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.6. Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija – odluka o izboru                                                                  

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića i Stanka Rajšića, predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Sukladno prijedlog Povjerenstva i općinskog načelnika Općinsko vijeće je jednoglasno s 14 glasova „za“ da se poslovi deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije povjere podnositelju ponude Škarda – sanitarna zaštita d.o.o.

Ad.7. Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati putem koncesije                      

U uvodnom izlaganju Stanko Rajšić je naglasio da su ove izmjene rezultat izmjena zakonskih odredbi, te je potrebno uskladiti odluku.
Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da su Izmjene Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati putem koncesije po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojene.

Ad.8. Informacija o cjeniku usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada
 
Vijeće je primilo na znanje da je u tijeku postupak utvrđivanja cijene odvoza komunalnog otpada, te je upoznato s osnovnim elementima na kojima se temelji cijena odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.

Ad.9. Informacija o pokretanju postupka za izradu Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje

Kratku informaciju je podnio općinski načelnik i direktor Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., što je Općinsko vijeće primilo na znanje i ocijenilo inicijativu pozitivnom te predložilo da se za sljedeću sjednicu pripremi odluka uz dogovor s Općinom Gvozd.

Ad.10. Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Topusko za 2017. godinu

Vladimir Ožanić ukratko izlaže po ovoj točki dnevnog reda. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom Općine Topusko za 2017. godinu po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojeno.

Ad.11. Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2023. godine

Vladimir Ožanić ukratko izlaže po ovoj točki dnevnog reda. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Nakon kraće rasprave pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2023. godine po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.12. Razmatranje i usvajanje Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave

Vladimir Ožanić ukratko izlaže po ovoj točki dnevnog reda. Nakon uvodnog izlaganja predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik ukratko izvještava Vijeće o poduzetim aktivnostima od protekle sjednice.
Dragutin Ćelap postavlja pitanje retencije u Dugačkoj luci, a općinski načelnik odgovara da je to projekt Hrvatskih voda i to je brana koja regulira propust vode. Dragutin Ćelap predlaže da se vrijeme sazivanja sjednica pomakne za 1 sat. Također naglašava sve veći problem granice i ilegalnih ulazaka, a načelnik odgovara da je granica pod pojačanim nadzorom, te bi svi koji uoče nešto trebali prijaviti u policiju.  Dragutin Ćelap postavlja pitanje povećanja naknade za prekomjernu uporabu lokalnih cesta, a Stanko Rajšić odgovara da se naknada utvrđuje u skladu s općinskim odlukama, a ako će se naknada povećati i općinska odluka se mora revidirati.
Dalibor Živković postavlja pitanje koncesije na termalnu vodu, naglašava da se sva potrebna dokumentacija bušotine Novo naselje – Ribnjak nalazi u Državnom arhivu u Karlovcu i na zahtjev Općine papiri se mogu podići, jer bi Općinu trebala zanimati ta bušotina, jer je do sada ta koncesija išla na baleologiju, te je mišljenja da se ne smije odustati od koncesije za grijanje. Vladimir Ožanić odgovara da su bušotine u vlasništvu RH. Dalibor Živković također postavlja pitanje priprema proslave Dana općine, hoće li Općina imati svoje štandove, te predlaže da sve udruge koje se financiraju iz općinskog proračuna trebaju sudjelovati u proslavi koja bi se trebala održavati u centru mjesta, a općinski načelnik odgovara da su pripreme počele, te da će u proslavi sudjelovati i udruge i škole, a smatra da bi se štandovi, ako bi se nabavljali, trebali koristiti tijekom cijele godine.
Dalibor Živković postavlja pitanje brze vožnje i vožnje u kontra smjeru u ulici Trg bana J. Jelačića, te predlaže da se postavi kamera, a općinski načelnik odgovara da se može uputiti dopis PP Gvozd za postavu kamere.
Senad Nuhanović postavlja pitanje zimske službe uz konstataciju da je ove godine zimska služba zakazala jer 4 dana nitko nije prošao ralicom, a općinski načelnik odgovara da Komunalno ide prema listi prioriteta.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 21:00 h.

 

     PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                  Zlatko Iskrić                
ZAPISNIČARKA
Irena Jurković