ZAPISNIK DRUGE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 29.08.2017.

Z A P I S N I K   
 
sa 2. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 29.08.2017. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.

Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Senka Žugaj, Dalibor Živković – pristupio sjednici nakon usvajanja dnevnog reda, Zlatko Kapac, Senad Nuhanović, Zorka Žugaj, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić.
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jana Žugaj. 

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 14 vijećnika od ukupno 14, te otvara 1. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Zatim predsjednik Vijeća upoznaje Vijeće da su vijećnici Vlado Muža i Đurđica Nekić stavili mandat u mirovanje, a što su vijećnici dobili uz poziv za sjednicu, te poziva predsjednika Mandatnog povjerenstva da izvjesti Općinsko vijeće o stavljanju mandata u mirovanje za vijećnike Vladu Muža i Đurđicu Nekić.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva izvješćuje Vijeće da su umjesto rečenih vijećnika za članove Općinskog vijeća predloženi umjesto Vlade Muže Senad Nuhanović, a umjesto Đurđice Nekić Zorka Žugaj.
Nakon izvješća predsjednik Vijeća poziva vijećnike da podnesu prisegu što oni i čine.
Nakon prisege vijećnika predsjednik poziva općinskog načelnika i njegove zamjenike da daju prisegu pred Općinskim vijećem nakon čega to oni i čine.
Nakon položene prisege prelazi se na utvrđivanje dnevnog reda za 2. redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Predsjednik vijeća predlaže da se dnevni red za sjednicu Općinskog vijeća izmjeni i dopuni na način da se u pozivu za dnevni red umjesto 1. sjednica stavi 2. redovna sjednica Općinskog vijeća, te dopuna dnevnog reda da se kao 1. točka stavi Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko, da se u  sadašnjoj točki 3. doda  alineja 7 koja glasi „imenovanje Povjerenstva za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja za stambene zgrade“

Pristupilo se glasovanju za dnevni red, te se utvrđuje da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen slijedeći

D N E V N I     R E D

 • 1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
 • 2. Rasprava i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko
 • 3. Rasprava i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za siječanj – lipanj 2017.g.                            
 • 4. Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko
 • - Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost,
 • - Odbor za proračun i financije,
 • - Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade,
 • - Socijalno vijeće
 • - Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda,
 • - Imenovanje članova vijeća Dječjeg vrtića Topusko
 • - Imenovanje Povjerenstva za rješavanje imovinskog – pravnih pitanja za stambene zgrade
 • 5. Imenovanje Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta na području Općine Topusko
 • 6. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko
 • 7. Donošenje Odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora
 • 8. Imenovanje predstavnika Općine Topusko u LAG-Petrova gora
 • 9. Razno                                                                                

 

Nakon utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Vijeća otvara aktualni sat.

Za riječ se javio općinski načelnik Ivica Kuzmić, te dao kratak izvještaj o radu u protekla 3 mjeseca.
Zatim se javio za riječ vijećnik Dalibor Živković i izložio neke od problema kao što su pitanje kulturnih događanja, pitanje korištenja termalnih voda, pitanje navoza kamena, te pitanje čišćenja cesta u zimskim uvjetima. Posebno je problematizirao pitanje načina navoza kamena ističući da se naplaćivao i kamen i prijevoz kamena, bez obzira što sam kamen potiče iz kamenoloma iz kojeg se kamena masa ne naplaćuje, te iz tog razloga predlaže da se to preispita uvidom u fakture ispostavljene s naslova prijevoza kamena i cijene kamena. Isto tako nadalje je problematizirao pitanje koncesije za termalnu vodu naglasivši da treba raditi na tome da se korištenje termalne vode dovode pod nadzor i upravu Općine Topusko, te da u najmanju ruku Općina Topusko s tog naslova ostvaruje značajnije prihode, a ne kao što je sadašnja situacija gdje nemamo nikakvog utjecaja na korištenje termalne vode, a s tog naslova ni posebnih prihoda u općinskom proračunu.
Kratak osvrt na postavljena pitanja dao je općinski načelnik, te naglasio da će pokušati djelovati u naprijed navedenom pravcu, ali da je svjestan da tu ima i određenih zakonskih kao i drugih problema koje će trebati rješavati.

Nakon zaključenja aktualnog sata predsjednik Vijeća otvara raspravu po dnevnom redu.

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća                               

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 vijećnika glasovalo „za“ te je utvrđeno da je zapisnik sa konstituirajuće sjednice  Općinskog vijeća usvojen jednoglasno.

Ad.2. Rasprava i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko

Predsjednik otvara raspravu. Kratko uvodno izlaganje podnosi Antonija Boban kao izvjestiteljica.
Nakon uvodnog izlaganja vijećnik Dalibor Živković upućuje primjedbu da Statut ne bi trebalo mijenjati. Kako upućena primjedba nije prihvaćena prešlo se na glasovanje te se konstatira da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Topusko usvojena jednoglasno.

Ad.3. Rasprava i usvajanje Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Topusko za siječanj – lipanj 2017.g.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, nakon čega kratko izlaganje daje Jana Žugaj kao izvjestiteljica.
Glede izvješća nije bilo primjedbi koje bi utjecale na njegov sadržaj, te je predsjednik Vijeća dao isto na glasovanje.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Topusko za siječanj – lipanj 2017. usvojeno jednoglasno.

Ad.4. Imenovanje radnih tijela Općinskog vijeća Općine Topusko

 • - Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
 • - Odbor za proračun i financije
 • - Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade
 • - Socijalno vijeće
 • - Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 • - Imenovanje članova vijeća Dječjeg vrtića Topusko
 • - Imenovanje povjerenstva za rješavanje imovinsko – pravnih pitanja u vezi stambenih zgrada – zgrade zajedničkog stanovanja

Predsjednik Vijeća otvara raspravu i poziva predsjednika Komisije za izbor i imenovanje da podnese izvješće odnosno prijedloge.
Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje čita prijedloge za svaku komisiju posebno i o svakom prijedlogu se Vijeće posebno izjašnjava.

 • Komisija za statut, poslovnik i normativnu djelatnost u sastavu: Savka Katić, predsjednica, Ivana Žužić, članica, Božidar Pajić, član – nije bilo primjedbi, te se konstatira da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je  odluka o izboru usvojena jednoglasno
 • Odbor za proračun i financije u sastavu: Josip Šarić, predsjednik, Sandra Ščrbak-Abramović, članica, Nikolina Franjković, članica – nije bilo primjedbi, te se konstatira da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je  odluka o izboru usvojena jednoglasno
 • Povjerenstvo za javna priznanja i nagrade u sastavu: Dijana Šešerin, predsjednica, Marko Butina, član, Draženka Birkić, članica, Mirjana Šoštarić, članica, Slobodan Miščević, član - nije bilo primjedbi, te se konstatira da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je  odluka o izboru usvojena jednoglasno
 • Socijalno vijeće u sastavu: Dejan Toljan, predsjednik, Jelena Abramović, članica, Nikola Abramović, član – nije bilo primjedbi, te se konstatira da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je  odluka o izboru usvojena jednoglasno
 • Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u sastavu: Goran Iskrić, predsjednik, Ivica Kireta, član, Dragomir Trdina, član, Janko Sukalić, član, Vladimir Ožanić, član - nije bilo primjedbi, te se konstatira da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je  odluka o izboru usvojena jednoglasno
 • li>Imenovanje članova vijeća Dječjeg vrtića Topusko u sastavu: Senka Žugaj Išek, članica, Nikolina Trdina, članica, Željka Gujić, članica - nije bilo primjedbi, te se konstatira da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je  odluka o izboru usvojena jednoglasno
 • Imenovanje povjerenstva za rješavanje imovinsko – pravnih pitanja u vezi stambenih zgrada – zgrade zajedničkog stanovanja u sastavu: Ozren Šukalić, predsjednik, Ivica Abramović, član, Stanko Rajšić, član, Antonija Boban, članica, Dražen Trdina, član, Jozo Katić, član, Jana Žugaj, članica - nije bilo primjedbi, te se konstatira da je od ukupno 15 prisutnih vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je  odluka o izboru usvojena jednoglasno.

Sva povjerenstva su imenovana po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje.

Ad.5. Imenovanje Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta na području Općine Topusko

Predsjednik otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda nakon čega se za riječ javlja općinski načelnik te pojašnjava što je svrha ovog vijeća. Budući da nije bilo posebnih pitanja predsjednik Vijeća je dao prijedlog odluke na glasovanja.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je odluka o imenovanju Vijeća za prevenciju komunalnog kriminaliteta na prijedlog općinskog načelnika usvojena jednoglasno.

Ad.6. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Kratko izvješće podnosi Antonija Boban, nakon čega se uključuju u raspravu vijećnici iznoseći kao osnovnu primjedbu da su ovi izbori nepotrebni i skupi, a posebno imajući u vidu strukturu mjesnih odbora za koje se raspisuju izbori, te predlažu da se preispita broj mjesnih odbora i za naredne izbore smanji njihov broj.
Daljnje rasprave nije bilo i predsjednik daje prijedlog na glasovanje.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Topusko usvojena jednoglasno.

Ad.7. Donošenje odluke o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kratko obrazloženje daje Antonija Boban, nakon čega se u raspravu uključuje vijećnik Dragutin Ćelap iznoseći primjedbu na članstvo u povjerenstvu gospodina Ostoje Busića. Dalje se javio Dalibor Živković koji je uputio primjedbu glede članstva u povjerenstvu gospodina Vojislava Radičanina. Kratko pojašnjenje daje Antonija Boban. Budući da nije bilo prijedloga za zamjenu predloženih kandidata pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 15 vijećnika 9 je glasovalo „za“, 4 vijećnika su glasovala „protiv“ i 2 „suzdržana“, te je utvrđeno da je Odluka o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora usvojena sa 9 glasova „za“, 4 glasa „protiv“ i 2 glasa „suzdržana“.

Ad.8. Imenovanje predstavnika Općine Topusko u LAG-u Petrova gora

Predsjednik Vijeća otvara raspravu. Kratko pojašnjenje daje općinski načelnik nakon čega se javljaju vijećnici i postavljaju kao jedno od glavnih pitanja, pitanje opravdanosti članstva Općine Topusko u LAG-u Petrova gora.
Općinski načelnik objašnjava da će se to preispitati. Nakon izlaganja načelnika predsjednik Vijeća poziva vijećnike da se izjasne jesu li za prijedlog općinskog načelnika da Jelena Roknić zastupa Općinu Topusko u LAG-u Petrova gora.
Konstatira da je od ukupno 15 vijećnika svih 15 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je predstavnik Općine Topusko u LAG-u Petrova gora imenovan jednoglasno.

Ad.9. Razno

9.1. Pitanje rada udruga i vijeća mladih

Općinski načelnik naglašava da udruge mogu koristiti za svoje sastanke prostorije male i velike vijećnice u zgradi Općine, s tim da Antonija Boban pojašnjava da političke stranke sukladno zakonu i odluci Općinskog vijeća moraju za korištenje prostorija plaćati dnevni najam od 100,00 kn.
Pod ovom točkom postavljeno je pitanje o radu vijeća mladih, te koja je svrha postojanja tog vijeća kada u tri godine nije bilo nikakvih aktivnosti ni sastanaka. Antonija Boban odgovara da je zakonska odredba osnovati vijeće mladih, te isto, predsjednika vijeća mladih pozvati na sjednice Općinskog vijeća, a za rad samog vijeća najveću odgovornost snose članovi istog.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 20,20 h.

 

PREDSJEDNIK Zlatko Iskrić , v.r.              

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković, v.r.