ZAPISNIK PRVE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Z A P I S N I K

                s konstituirajuće sjednice 7. saziva Općinskog vijeća Općine Topusko održane 08. lipnja 2017. godine s početkom u 12,00 sati u općinskoj vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10.

PRISUTNI:

  • sjednici prisustvuju članovi Vijeća koji su, prema izvješću Općinskog izbornog povjerenstva Općine Topusko, izabrani na lokalnim izborima 21.5.2017. godine, osim Vlade Muža,  Kata Lerotić, predstojnica Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, koja je temeljem ovlaštenja sazvala konstituirajuću sjednicu, Nikolina Žunić Matić i Sandra Štokić iz Ureda državne uprave u SMŽ

 

Ostali prisutni: Antonija Boban, Stanko Rajšić, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika srpske nacionalne manjine.

Sjednicu otvara predsjedateljica Kata Lerotić. Predsjedateljica pozdravlja prisutne, poziva Stanka Rajšića da prozove izabrane vijećnike da bi se utvrdio kvorum, što on i čini, te naglašava da zbog nespojive dužnosti umjesto Ivice Kuzmića, općinskog načelnika, čiji je mandat u mirovanju, zamjenica je Senka Žugaj Išek.
Predsjedateljica konstatira da je od ukupno 15 izabranih vijećnika na sjednici prisutno 14 vijećnika.
Zapisnik ove sjednice vodi Irena Jurković, službenica Općine.
Predsjedateljica predlaže slijedeći

D N E V N I    R E D

  • 1. Izbor Mandatne komisije           
  • 2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata

- utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Općinskog vijeća
3.  Izbor Komisije za izbor i imenovanja
4.  Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Konstatira se da se o dnevnom redu ne glasuje.

Ad.1.     Izbor Mandatne komisije            

Predsjedavateljica iznosi prethodno usuglašen prijedlog članova Mandatne komisije kako slijedi:

  • 1. Janko Sukalić, predsjednik
  • 2. Savka Katić, članica
  • 3. Milka Relić Bakić, članica

 

Kako drugih prijedloga nije bilo, ovaj prijedlog se daje na glasovanje, pa se konstatira da je od ukupno prisutnih 14 vijećnica svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad.2.     Izvješće Mandatne komisije

  • utvrđivanje člana Općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
  • svečana prisega članova Općinskog vijeća

Predsjedavateljica pita za stanku za pripremu Izvješća Mandatne komisije, te se određuje kratka stanka. Nakon pripreme predsjednik Mandatne komisije Janko Sukalić čita Izvješće, te se verificiraju mandati vijećnicima Općinskog vijeća Topusko kako slijedi: Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Senka Žugaj Išek, Dalibor Živković, Zlatko Kapac, Vlado Muža, Đurđica Nekić, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap i Milka Relić Bakić.
Predsjedavateljica konstatira da se o Izvješću ne glasuje već se ono samo prima na znanje.
Nakon toga se utvrđuje da sukladno Zakonu o lokalnim izborima predsjedavanje sjednice preuzima prvi izabrani vijećnik liste koja je dobila najviše mandata, odnosno predsjedavanje sjednice preuzima Zlatko Iskrić.
Predsjedatelj Zlatko Iskrić poziva izabrane vijećnike na davanje svečane prisege. Potom naglas čita tekst svečane prisege, a vijećnici pojedinačno izgovaraju riječ „prisežem“ i potpisuju tekst prisege.

Ad.3.     Izbor Komisije za izbor i imenovanja

Predsjedavajući iznosi prethodno usuglašen prijedlog članova Komisije za izbor i imenovanja kako slijedi:

Marko Sonički, predsjednik
Senka Žugaj Išek, članica
Zlatko Kapac, član

Kako drugih prijedloga nije bilo, ovaj prijedlog se daje na glasovanje, pa se konstatira da je od ukupno prisutnih 14 vijećnica svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad.4.     Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Marko Sonički čita prijedlog Komisije za izbor i imenovanja u kojem se za predsjednika Općinskog vijeća predlaže Zlatko Iskrić, a za potpredsjednika Općinskog vijeća Dijana Šešerin.
Kako drugih prijedloga nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Najprije se pristupilo glasovanju za prijedlog da se za predsjednika Općinskog vijeća izabere Zlatko Iskrić. Konstatira se da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je za predsjednika Općinskog vijeća izabran Zlatko Iskrić.

Novoizabrani predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Iskrić se zahvaljuje na podržanoj kandidaturi.

Predstojnica Ureda državne uprave u SMŽ Kata Lerotić konstatira da je Općinsko vijeće konstituirano.
Slijedi intonacija državne himne. Nakon intoniranja državne himne poziva prisutne da minutom šutnje odaju počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.

Nakon minute šutnje pristupilo se glasovanju za prijedlog da se za potpredsjednicu Općinskog vijeća izabere Dijana Šešerin. Konstatira se da je od ukupno prisutnih 14 vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je za potpredsjednicu Općinskog vijeća izabrana Dijana Šešerin.

Prisutnima se na kraju obratio predsjednik Općinskog vijeća Zlatko Iskrić zahvalivši na izboru, te je naveo da očekuje dobru suradnju ovog Vijeća, a sve s ciljem napretka Topuskog u svim sferama.
Općinski načelnik Ivica Kuzmić čestita izabranim vijećnicima, predsjedniku i potpredsjednici Vijeća, te također izjavljuje da očekuje dobru suradnju i uspješan rad ovog Vijeća.

Obzirom da je dnevni red u potpunosti iscrpljen, konstituirajuća sjednica Vijeća završava u 12,20 sati.

 

                                                                                           PREDSJEDATELJ

                                                                                           Zlatko Iskrić, v.r.      

Zapisničarka

Irena Jurković, v.r.