ZAPISNIK PETE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOPUSKO

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA TOPUSKO
OPĆINSKO VIJEĆE
Topusko, 13.02.2018.
ZAPISNIK    
 
s 5. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Topusko održane 13.02.2018. u vijećnici Općine Topusko, Opatovina 10 s početkom u 18,00 sati.
Prisutni:  Zlatko Iskrić, Dijana Šešerin, Marko Sonički, Janko Sukalić, Ozren Šukalić, Savka Katić, Josip Šarić, Jelena Abramović, Dalibor Živković, Senad Nuhanović, Slobodan Miščević, Dragutin Ćelap, Milka Relić Bakić, Zlatko Kapac
Odsutni: Zorka Žugaj
Ostali prisutni: Ivica Kuzmić, općinski načelnik, Ivica Kireta, zamjenik općinskog načelnika, Jelena Roknić, zamjenica općinskog načelnika, Antonija Boban, Stanko Rajšić, i Vladimir Ožanić. 

Predsjednik Vijeća Zlatko Iskrić pozdravlja prisutne, utvrđuje da je prisutno 14 vijećnika od ukupno 15, te otvara 5. redovnu sjednicu Općinskog vijeća.
Predsjednik Vijeća predlaže dnevni redu iz poziva. Utvrđuje se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te se konstatira da je utvrđen sljedeći

D N E V N I     R E D

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 4. redovne sjednice Općinskog vijeća
  2. Razmatranje i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta              
  3. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanje                                                                                                     
  4. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova iz 2018.g.
  5. Razmatranje i usvajanje Odluke o dopuni odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete                          
  6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunanog otpada
  7. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe
  8. Izvješće o provedenom postupku isticanja kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Topusko

 

AKTUALNI SAT

Općinski načelnik ukratko iznosi slijed aktivnosti od prošle sjednice.
Nakon izlaganja općinskog načelnika vijećnici su postavljali pitanja.
Dalibor Živković postavlja pitanje u svezi koncesije koja istječe 15.6., odnosno zanima ga kakav će biti status Općine u tom pitanju, a općinski načelnik odgovara da se nositelj koncesije treba biti registriran za tu djelatnost, te da se Općina može tu pojaviti kroz Komunalno.
Dalibor Živković postavlja pitanje početka radova na obnovi zgrade ZAVNOH-a jer se 2019. godine obilježava 75. godina osnivanja ZAVNOH-a, te smatra da bi Općinsko vijeće trebalo podnijeti podnesak Saboru za početak radova na Spomen domu, a općinski načelnik odgovara da je papirologija već otišla prema Saboru, ali nema odgovora, te bi se trebalo obratiti predsjedniku Sabora.
Dragutin Ćelap izvještava Vijeće da od 15.03. kreće projekt nacionalnih manjina – uređenje prostora gdje nacionalne manjine imaju kancelarije i uvjet je vlasništvo ili ugovor s vlasnikom, te predlaže da bi se trebalo aplicirati za uređenje krovišta društvenog doma u Starom Selu, a općinski načelnik odgovara da se prostor vodi kao vlasništvo 5. oktobra.
Dragutin Ćelap postavlja pitanje popravka nasipa na Glini kod mlina pilana i navoženja kamena kod pravoslavne mrtvačnice, a općinski načelnik odgovara da će se sutra održati sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda, te će iznijeti i taj problem, a što se tiče navoza kamena kod mrtvačnice, to će odraditi Komunalno.
Dragutin Ćelap naglašava da je ovih dana ponovno primjećen masovni ulazak preko granice, dolazi se u lov s oružjem, a policija kaže da su to sporadični ulasci, a općinski načelnik odgovara da će ukazati policiji da se taj problem opetovno ponavlja.
Senad Nuhanović zahvaljuje na odrađenom nasipu dijela puta u Crnom Potoku, s tim da naglašava da Hrvatske šume uplaćuju šumski doprinos, te da je bio plan asfaltiranja puta iz sredstava šumskog doprinosa, te ga zanima kad će se taj projekt ostvariti. Općinski načelnik izvještava da je zakazan sastanak s ravnateljem Uprave šuma Karlovac, nije točno definirano koje će se ceste asfaltirati jer ima puno zahtjeva, s tim da će pokušati izvući pojačana sredstva od Hrvatskih šuma. Stanko Rajšić naglašava da je raspodjela šumskog doprinosa definirana odlukom kod donošenja proračuna.
Dalibor Živković predlaže da se iduće godine raspodjela planira drugačije, s tim da bi županijske ceste trebala održavati Županijska uprava za ceste i načelnik bi trebao ukazati na taj problem.
Dragutin Ćelap postavlja pitanje i naplate naknade za korištenje puteva kod izvoza drvne mase, te Stanko Rajšić odgovara da se to naplaćuje ali to je mali  postotak.
Kako drugih pitanja nije bilo aktualni sat je zaključen.

Ad.1. Razmatranje i usvajanje zapisnika s 4. redovne sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća konstatira da je tekst zapisnika dostavljen uz poziv za ovu sjednicu, te otvara raspravu. Kako iste nije bilo pristupilo se glasovanju. Konstatira se da je od ukupno 14 vijećnika svih 14 vijećnika glasovalo „za“,  te je utvrđeno da je zapisnik s 4. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen.

Ad.2. Razmatranje i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta                 

Predsjednik Vijeća poziva Antoniju Boban koja ukratko obrazlaže ovu točku dnevnog reda.                                                                  
Nakon uvodnog izlaganja predsjednica Komsije za statut, poslovnik i normativnu djelatnost izvješćuje da je Komisija suglasna s ovim prijedlogom.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu.
Dalibor Živković pita koje je službeno glasilo Općine Topusko, te mu se odgovara da je službeno glasilo Službeni vjesnik.
Kako daljnje rasprave nije bilo, pristupa se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.3. Razrješenje i imenovanje člana Komsije za izbor i imenovanje                                     

Marko Sonički predsjednik Komisije za izbor i imenovanje podnosi izvješće po ovoj točki dnevnog reda, te pojašnjava da se članica Senka Žugaj Išek, zbog obavljanja nespojive dužnosti s obnašanjem dužnosti općinske vijećnice i s tim u svezi stavljanja mandata u mirovanje, razrješuje članstva u Komisiji za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Topusko, a imenuje se nova članica Jelena Abramović.
Predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“ razrješenje Senke Žugaj Išek, a zatim je predsjednik Vijeća dao na glasovanje prijedlog da se za novu članicu Komisije za izbor i imenovanje imenuje Jelena Abramović. Nakon prebrojavanja glasovanja utvrđeno je da je za prijedlog glasovalo svih 14 prisutnih vijećnika, te je utvrđeno da je Odluka o razrješenju i imenovanju člana Komisije za izbor i imenovanje, po prijedlogu Komisije za izbor i imenovanje jednoglasno usvojena.

Ad.4. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 2018.g.   

Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića, predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u 2018. g., po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.5. Razmatranje i usvajanje Odluke o dopuni odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete

Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića, predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dopuni odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.6. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
            komunalnog otpada

Nakon uvodnog izlaganja Vladimira Ožanića, predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojena.

Ad.7. Razmatranje i usvajanje Programa utroška sredstava boravišne pristojbe
                              
Nakon uvodnog izlaganja Stanka Rajšića, predsjednik Vijeća otvara raspravu, te kako iste nije bilo, pristupilo se glasovanju.
Konstatira se da je od ukupno 14 prisutnih vijećnika svih 14 glasovalo „za“, te je utvrđeno da je Program utroška sredstava boravišne pristojbe, po prijedlogu općinskog načelnika jednoglasno usvojen.

Ad.8. Izvješće o provedenom postupku isticanja kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta
           mladih Općine Topusko

Antonija Boban ukratko izlaže da je proveden postupak, te naglašava da nije stigla niti jedna kandidatura.
Konstatira se da je Vijeće ovo Izvješće primilo na znanje.

RAZNO

Stanko Rajšić izvještava da je proveden postupka natječaja za dodjelu stipendija, te da se prijavilo 8 studenata, svi su imali urednu dokumentaciju, te će Povjerenstvo uputiti općinskom načelniku prijedlog za potpisivanje ugovora.
Također naglašava da se natječaj za udruge zatvara 19.02.2018. godine.

Drugih pitanja nije bilo – dovršeno u 18,30 h.

     PREDSJEDNIK   Zlatko Iskrić                

ZAPISNIČARKA
Irena Jurković